Vytvořte si Rámcovou smlouvu o dílo na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instrukce

  • Pokud pro nějakého klienta opakovaně vytváříte díla nebo poskytujete služby. Vhodné zejména pro živnostníky (freelancery, podnikatele na volné noze), kteří jsou subdodavateli větších společností.
  • V případě, že tvoříte dílo pro jednoho klienta jednorázově, můžete použít Smlouvu o dílo.
  • Pokud pro někoho soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
  • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • Tuto smlouvu lze použít i pro dlouhodobý vztah mezi subdodavatelem a dodavatelem. 

Rámcová smlouva o dílo

Smlouva se váže k
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
TATO RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Objednatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Objednatel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zhotovitel“)
Přidat komentář
Zrušit
( Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Definice.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Dílo“ znamená
.
Přidat komentář
Zrušit
Objednávka.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete, aby před závazným objednáním vytvoření díla Zhotovitel sdělil Objednateli cenu Díla a ten mu ji potvrdil?
Objednatel zašle nezávazný dotaz Zhotoviteli, který musí obsahovat alespoň:
Přidat komentář
Zrušit
informaci, že se jedná o objednávku,
Přidat komentář
Zrušit
označení Objednatele,
Přidat komentář
Zrušit
specifikaci Díla,
Přidat komentář
Zrušit
způsob předání Díla,
Přidat komentář
Zrušit
termín provedení Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Objednávka“).
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel doručí Objednávku Zhotoviteli jedním z následujících způsobů:
Přidat komentář
Zrušit
písemně na adresu
;
Přidat komentář
Zrušit
elektronicky na e-mailovou adresu
;
Přidat komentář
Zrušit
telefonicky na tel. č.
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Doručení Objednávky“).
Přidat komentář
Zrušit
Přijetí Objednávky.
Přidat komentář
Zrušit
Na základě Doručení Objednávky sdělí Zhotovitel Objednateli Cenu za Dílo uvedené v dané Objednávce, a to jedním z následujících způsobů:
Přidat komentář
Zrušit
písemně na adresu
;
Přidat komentář
Zrušit
elektronicky na e-mailovou adresu
;
Přidat komentář
Zrušit
telefonicky na tel. č.
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Sdělení Ceny“).
Přidat komentář
Zrušit
Sdělení Ceny Objednateli je návrhem na uzavření Smlouvy o Dílo ze strany Zhotovitele.
Přidat komentář
Zrušit
Potvrzení objednávky.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel má právo na základě Sdělení Ceny potvrdit svou Objednávku (dále jako „Potvrzení Objednávky“).
Přidat komentář
Zrušit
Potvrzení Objednávky se považuje za bezvýhradné přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo (Sdělení Ceny).
Přidat komentář
Zrušit
Potvrzení Objednávky doručí Objednatel Zhotoviteli jedním ze způsobů uvedených v odstavci _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Za Potvrzení Objednávky se nepovažuje zejména pouhé oznámení (potvrzení) o doručení Sdělení Ceny.
Přidat komentář
Zrušit
Uzavření Smlouvy o Dílo.
Přidat komentář
Zrušit
Doručením Potvrzení Objednávky Zhotoviteli je uzavřena Smlouva o Dílo.
Přidat komentář
Zrušit
Nevyjádří-li se Objednatel žádným způsobem ke Sdělení Ceny ve lhůtě
dnů od doručení Sdělení Ceny, platí, že Objednatel návrh na uzavření Smlouvy o dílo (Sdělení Ceny)
.
Přidat komentář
Zrušit
Smlouva o dílo.
Přidat komentář
Zrušit
Předmětem Smlouvy o Dílo je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele Dílo specifikované v Objednávce a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli Cenu za Dílo, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě a ve Smlouvě o dílo.
Přidat komentář
Zrušit
Smlouvu o dílo tvoří zejména Objednávka a Sdělení Ceny.
Přidat komentář
Zrušit
Smlouva o dílo se řídí touto Smlouvou.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Smlouva o dílo stanoví práva a povinnosti odlišně od této Smlouvy, mají přednost ustanovení
.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovení Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel
právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
Přidat komentář
Zrušit
V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Zhotoviteli podle této Smlouvy
Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel
povinen provést Dílo osobně.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Zhotoviteli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel právo informovat se u Objednatele, resp. vyžádat si od Objednatele upřesňující informace, a Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, a to bez zbytečného odkladu.
Přidat komentář
Zrušit
V případě předčasného ukončení plnění ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy
Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
Přidat komentář
Zrušit
Předání Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel
povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předvedením a předáním Objednateli, pokud je způsobilé sloužit svému účelu.
Přidat komentář
Zrušit
Nebude-li ve Smlouvě o dílo (Objednávce) uvedeno jinak, provede Zhotovitel Dílo ve lhůtě přiměřené rozsahu a náročnosti Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Nebude-li ve Smlouvě o dílo (Objednávce) uvedeno jinak, ujednávají Smluvní strany, že způsob předání Díla
.
Přidat komentář
Zrušit
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Cena za Dílo.
Přidat komentář
Zrušit
Nedohodnou-li se Smluvní strany ve Smlouvě o Dílo jinak, platí že Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu určenou vynásobením
hodin práce nutného k provedení Díla vzhledem k jeho povaze, rozsahu a náročnosti a hodinové sazby
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky.
Přidat komentář
Zrušit
Cena za Dílo je splatná
dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Cena za Dílo není splatná dříve, než den následující po dni, ve kterém Zhotovitel doručí řádný daňový doklad – fakturu Objednateli.
Přidat komentář
Zrušit
Bude-li na příslušném daňovém dokladu – faktuře uvedeno datum splatnosti pozdější, než je uvedeno v této Smlouvě, platí datum uvedené na dané faktuře.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel zaplatí cenu Díla
.
Přidat komentář
Zrušit
Vady Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel je povinen Dílo
náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
Přidat komentář
Zrušit
Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do předávacího protokolu.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě
dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v uvedené lhůtě, má Objednatel právo vytknuté vady Díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady Objednateli uhradit.
Přidat komentář
Zrušit
Záruka.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce
měsíců od předání Díla Objednateli.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel poskytuje záruku
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědnost za škodu.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě a/nebo Smlouvě o Dílo a/nebo v souvislosti s plněním Smlouvy o Dílo.
Přidat komentář
Zrušit
Přechod nebezpečí škody.
Přidat komentář
Zrušit
Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem
.
Přidat komentář
Zrušit
Bude vytvořené dílo autorským dílem (např. socha, obraz)?
Přidat komentář
Zrušit
Autorská práva.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel poskytuje bezplatně Objednateli k Dílu
licenci, a to
, na dobu
(dále jako „licence“).
Přidat komentář
Zrušit
Licence je udělena
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel
právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel má právo zcela nebo částečně postoupit licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Zhotovitel souhlas.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv k Dílu.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel
právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy k Dílu nesjednanou v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Přechod vlastnického práva.
Přidat komentář
Zrušit
Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Objednatele
.
Přidat komentář
Zrušit
Důvěrnost.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Přidat komentář
Zrušit
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/nebo Smlouvě o dílo,
Přidat komentář
Zrušit
databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
Přidat komentář
Zrušit
cenovou politiku Objednatele,
Přidat komentář
Zrušit
marketingovou strategii Objednatele,
Přidat komentář
Zrušit
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
Přidat komentář
Zrušit
způsob fungování podniku Objednatele,
Přidat komentář
Zrušit
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
Přidat komentář
Zrušit
(dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce _____ této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Přidat komentář
Zrušit
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Přidat komentář
Zrušit
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Smlouvy o dílo,
Přidat komentář
Zrušit
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Přidat komentář
Zrušit
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny Díla nebo její části podle článku _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s provedením Díla ve lhůtě uvedené v Objednávce a nebude-li tam uvedena, pak ve lhůtě podle odst. _____ této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny ve výši
% z ceny Díla za každý den prodlení až do provedení Díla.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Přidat komentář
Zrušit
Trvání a ukončení Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
, a to do
.
Přidat komentář
Zrušit
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
Ukončení účinnosti této Smlouvy nemá vliv na Smlouvy o dílo, které byly uzavřeny v době účinnosti této Smlouvy, a dále na ustanovení článků _____, _____ a _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Vyšší moc.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Přidat komentář
Zrušit
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY.
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.