Vytvořte si Odpověď na žádost subjektu údajů podle nařízení GDPR na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Jedná se o univerzální šablonu na odpověď na žádost o informace, o opravu, o výmaz osobních údajů nebo o přenos osobních údajů žadateli nebo jinému správci. 

Bude-li žadatel žádat o informace, vygeneruje se zvlášť příloha, do které tyto údaje vepište.

 

Odpověď na žádost subjektu údajů

Správce osobních údajů
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Subjekt údajů je
Přidat komentář
Zrušit
Identifikace Subjektu údajů
Přidat komentář
Zrušit
Jméno a příjmení:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Adresa:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Odpověď na žádost ze dne
, č. j.:
.
Přidat komentář
Zrušit
Vážený pane,
Přidat komentář
Zrušit
obdrželi jsme Vaši žádost ve smyslu čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“ ), kterou jsme pečlivě posoudili, a tímto na Vaši žádost odpovídáme.
Přidat komentář
Zrušit
Právo na přístup - žádal subjekt údajů o přístup k osobním údajům?
Přidat komentář
Zrušit
Právo na opravu - žádal subjekt údajů o opravu osobních údajů?
Přidat komentář
Zrušit
Právo na výmaz - žádal subjekt údajů o výmaz osobních údajů?
Přidat komentář
Zrušit
Právo na přenositelnost - žádal subjekt o přenos osobních údajů?
Přidat komentář
Zrušit
Děkujeme, že jste nás kontaktoval.
Přidat komentář
Zrušit
Poučení o právech
Přidat komentář
Zrušit
Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 nařízení GDPR informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
Přidat komentář
Zrušit
Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
Přidat komentář
Zrušit
Informace podle článků 13 a 14 nařízení GDPR a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 nařízení GDPR se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:
Přidat komentář
Zrušit
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
Přidat komentář
Zrušit
b) odmítnout žádosti vyhovět.
Přidat komentář
Zrušit
Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší žádosti, máte právo si stěžovat u správce na této adrese:
Přidat komentář
Zrušit
Můžete rovněž podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
__________________________________
Přidat komentář
Zrušit
Podpis
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.