Vytvořte si Dohodu o pracovní činnosti na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete, aby pro vás někdo krátkodobě pracoval; obvykle se využívá ke splnění konkrétních pracovních úkolů a při brigádách.
  • Zaměstnance můžete zaměstnat také na základě Pracovní smlouvy nebo Dohody o provedení práce.
  • Pokud máte „spolupracovníka“, který pro vás vykonává činnosti „na IČO /živnosťák“, nepoužívejte žádný z těchto dokumentů a použijte Smlouvu o dílo nebo Rámcovou smlouvu o dílo.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Dohoda o pracovní činnosti

TATO DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Je zaměstnanec mladší 18 let nebo má omezenou svéprávnost?
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
.
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
.
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
.
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
.
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
.
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
.
Přidat komentář
Zrušit
Kterého/kterou zastupuje
,
, datum narození
.
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zaměstnanec“).
Přidat komentář
Zrušit
a.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
.
Přidat komentář
Zrušit
IČO:
.
Přidat komentář
Zrušit
Místo podnikání:
.
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
.
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
.
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zaměstnavatel“).
Přidat komentář
Zrušit
( Zaměstnanec a Zaměstnavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“).
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Předmět Dohody - Bližší označení druhu práce.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec se zavazuje, že pro Zaměstnavatele bude vykonávat tyto pracovní činnosti:
.
Přidat komentář
Zrušit
Rozsah.
Přidat komentář
Zrušit
Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) činí
hodin, přičemž na základě této Dohody není možné vykonávat pracovní činnost v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby podle ust. § 79 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to za dobu, na kterou je tato Dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
Přidat komentář
Zrušit
Rozložení pracovní doby bude stanoveno dle pokynů Zaměstnavatele.
Přidat komentář
Zrušit
Zkušební doba.
Přidat komentář
Zrušit
Délka se zaměstnancem sjednané zkušební doby činí 1 měsíc. Zkušební doba se automaticky prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené. Právní úprava zkušební doby, včetně její maximální možné sjednané délky se řídí § 35 zákoníku práce. Ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době viz bod
Přidat komentář
Zrušit
Postup při rozvázání pracovního poměru.
Přidat komentář
Zrušit
Způsoby zrušení právního vztahu založeného Dohodou jsou obecně upraveny v § 77 odst. 5 zákoníku práce. Právní vztah může být zrušen dohodou smluvních stran ke sjednanému dni anebo výpovědí danou z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
Odborný rozvoj zaměstnance.
Přidat komentář
Zrušit
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti odborného rozvoje zaměstnanců upravuje § 227 až § 234 zákoníku práce.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna.
Přidat komentář
Zrušit
Za provedení úkolu bude Zaměstnanci poskytnuta sjednaná odměna ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Ke kompenzaci výkonu práce ve ztížených režimech a ve ztíženém pracovním prostředí má zaměstnanec dále právo na náhradní volno nebo příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, za práci v sobotu a v neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve výši dle § 115 až 118 zákoníku práce.
Přidat komentář
Zrušit
Nedosáhne-li celková hrubá odměna z dohody po odečtení příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli minimální mzdy, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci doplatek k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a minimální hodinovou mzdou
Přidat komentář
Zrušit
Trvání pracovního poměru - právního vztahu.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda se sjednává na dobu
, a to do
.
Přidat komentář
Zrušit
Pracovní doba a doba odpočinku.
Přidat komentář
Zrušit
Rozsah pracovní doby, kterou zaměstnanec v jednotlivém týdnu pravděpodobně odpracuje činí
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatel je povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny předem.
Přidat komentář
Zrušit
Místo výkonu práce - bližší označení místa výkonu práce.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany sjednávají, že místo plnění pracovního úkolu
.
Přidat komentář
Zrušit
Den nástupu do práce.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany sjednávají jako den nástupu do práce
.
Přidat komentář
Zrušit
Pracovní poměr založený touto Dohodou o pracovní činnosti vzniká dnem
, nejpozději však sjednaným dnem nástupu do práce podle této Dohody o pracovní činnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec prokázal Zaměstnavateli zdravotní způsobilost k vykonávané práci pracovnělékařskou prohlídkou či preventivní prohlídkou dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna je splatná
. dnem měsíce následujícího po měsíci, za který je odměna vyplácena, pokud takový den připadne na den pracovního volna, tak nejbližší následující pracovní den.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna bude Zaměstnanci placena
na bankovní účet Zaměstnance, č. ú.
, vedený u
, s čímž Zaměstnanec vyslovuje souhlas.
Přidat komentář
Zrušit
Dovolená a způsob určení délky dovolené.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že Zaměstnanec má právo čerpat dovolenou v celkové délce
v jednom kalendářním roce.
Přidat komentář
Zrušit
Datum čerpání dovolené Zaměstnance určuje Zaměstnavatel.
Přidat komentář
Zrušit
Nárok na dovolenou vznikne za předpokladu, že Dohoda bude trvat alespoň 4týdny (28 dnů) a zároveň odpracuje minimálně 80 hodin za kalendářní rok. Obě podmínky (28 dnů + 80 hodin) musí být splněny současně.
Přidat komentář
Zrušit
Ukončení Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany
právo tuto Dohodu jednostranně ukončit výpovědí s výpovědní dobou
, která začíná dnem, v němž byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že
právo okamžitě zrušit pracovní poměr z důvodů stanovených zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Kolektivní smlouva.
Přidat komentář
Zrušit
s odborovou organizací (odborovými organizacemi), která u něho působí kolektivní smlouvu.
Přidat komentář
Zrušit
Orgán sociálního zabezpečení.
Přidat komentář
Zrušit
Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnance (nemocenské a důchodové) odvádí zaměstnavatel na účet správy sociálního zabezpečení místně příslušné podle § 7 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Autorská práva.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že Zaměstnanec bude v rámci plnění pracovních úkolů podle této Smlouvy, tj. ke splnění svých pracovních povinností, pro Zaměstnavatele vytvářet autorská díla (dále jako „zaměstnanecká díla“). Zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet Zaměstnancova majetková práva k zaměstnaneckým dílům.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec tímto poskytuje Zaměstnavateli svolení k tomu, aby Zaměstnavatel postoupil právo výkonu majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu na kteroukoliv Zaměstnavatelem zvolenou třetí osobu.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec tímto poskytuje třetí osobě, které Zaměstnavatel postoupí právo výkonu majetkových autorských práv, svolení k tomu, aby postoupila právo výkonu majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu dále na kteroukoliv třetí osobu a takovým třetím osobám neomezeně dále.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatel nemá povinnost vykonávat majetková práva k zaměstnaneckému dílu a nemá povinnost poskytovat Zaměstnanci licenci k zaměstnaneckému dílu.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec tímto udílí Zaměstnavateli svolení ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu zaměstnaneckého díla, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby Zaměstnavatel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou nebo jakýmkoliv jiným, jím zvoleným označením.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec tímto udílí Zaměstnavateli svolení k dokončení svého nehotového zaměstnaneckého díla.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany výslovně ujednávají, že Zaměstnanec nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu ve smyslu ust. § 58 odst. 6 autorského zákona v souvislosti se zaměstnaneckým dílem.
Přidat komentář
Zrušit
Skončení pracovního poměru Zaměstnance u Zaměstnavatele nemá vliv na účinnost ustanovení tohoto článku.
Přidat komentář
Zrušit
Důvěrnost.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s pracovním poměrem u Zaměstnavatele, zejména nezpřístupní ani nepoužije (i) žádnou takovou informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo dohodě, jejíž Smluvní stranou je Zaměstnavatel, (ii) databázi zákazníků Zaměstnavatele ani kontakty na ně, (iii) cenovou politiku Zaměstnavatele, (iv) marketingovou strategii Zaměstnavatele, (v) informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Zaměstnavatele, (vi) způsob fungování podniku Zaměstnavatele, (vii) strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Zaměstnavatele (dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce _____ této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy (i) Zaměstnavatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace; (ii) právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci; (iii) takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci pracovních pokynů Zaměstnavatele a/nebo kdy (iv) je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Přidat komentář
Zrušit
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Osobní údaje.

Nařízení 2016/679 GDPR, viz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1539091573508&uri=CELEX:32016R0679 je sekundární právní předpis orgánů Evropské unie, konkrétně Evropského parlamentu a Rady.

Zde je namístě upozornit, že sekundární právní předpisy EU a zákony členských států existují vedle sebe. GDPR tedy žádným způsobem nezrušil stále platný zákon č. 101, jen má GDPR aplikační přednost. To znamená, že se prve užije výkladu pravidel GDPR a posléze se užije pravidel podle zákona č. 101, v rámci posuzování právního případu.

Oba dva předpisy, jak GDPR, tak zákon č. 101, jsou stále platné a účinné, a proto je na ně odkazováno ve smlouvě.


Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec tímto uděluje výslovný souhlas Zaměstnavateli se zpracováním osobních údajů Zaměstnance podle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem realizace plnění podle této Smlouvy a pro vnitřní účely Zaměstnavatele, a to i podle Směrnice 95/46/ ES a Nařízení 2016/679 - obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("Obecné nařízení" - také jinak známé jako GDPR). Zaměstnavatel má právo zpracovat osobní údaje elektronickými prostředky způsobem umožňujícím uložení osobních údajů v elektronických databázích a zpracování těchto údajů počítačovými programy používanými Zaměstnavatelem a/nebo osobami, které pro zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku. Zaměstnanec výslovně opravňuje Zaměstnavatele v rámci výše uvedeného souhlasu k předání osobních údajů Zaměstnance osobám, které pro Zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku / závodu / odštěpného závodu, zejména osobám zajišťujícím pro Zaměstnavatele účetní, právní a finanční služby.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec má právo dozvědět se od Zaměstnavatele, jaké veškeré monitorovací nástroje jsou ze strany Zaměstnavatele na pracovišti nasazeny, případně zda Zaměstnavatel jiným způsobem monitoruje komunikaci Zaměstnance na dálku z nástrojů, předmětů a přístrojů Zaměstnavatele a Zaměstnavatel je povinen Zaměstnance poučit o všech prostředcích monitorování a sledování evidence svého majetku, pokud je majetek Zaměstnavatele svěřen Zaměstnanci. Zaměstnavatel je vázán v rámci monitorování prostoru pracoviště a prostoru komunikace na dálku v rámci výkonu své působností při správě vlastního majetku tak, že tento monitoring a správu Zaměstnavatel vykonává tak, aby nezasahoval do osobní sféry a soukromého života Zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen poučit Zaměstnance, jakým způsobem může využívat prostředky a nástroje Zaměstnavatele a způsoby komunikace na dálku Zaměstnavatele, aby se se zamezilo sledování této komunikace Zaměstnance na dálku.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec je v době podpisu této Dohody o pracovní činnosti pojištěncem u zdravotní pojišťovny poskytující veřejné zdravotní pojištění podle zvláštního právního předpisu, kdy je pojištěncem u
V případě změny zdravotní pojišťovny je Zaměstnanec povinen tuto změnu oznámit neprodleně Zaměstnavateli.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 76 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Dohody a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Dohodu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec
Přidat komentář
Zrušit
Jméno: _____
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště: _____
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatel
Přidat komentář
Zrušit
Jméno: _____
Přidat komentář
Zrušit
IČO: _____
Přidat komentář
Zrušit
Místo podnikání: _____
Přidat komentář
Zrušit
Souhlas se zpracováním osobních údajů Zaměstnance ze strany Zaměstnavatele
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec tímto uděluje výslovný souhlas Zaměstnavateli se zpracováním osobních údajů Zaměstnance podle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem realizace plnění podle této Smlouvy a pro vnitřní účely Zaměstnavatele, a to i podle Směrnice 95/46/ ES a Nařízení 2016/679 - obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("Obecné nařízení" - také jinak známé jako GDPR). Zaměstnavatel má právo zpracovat osobní údaje elektronickými prostředky způsobem umožňujícím uložení osobních údajů v elektronických databázích a zpracování těchto údajů počítačovými programy používanými Zaměstnavatelem a/nebo osobami, které pro zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku. Zaměstnanec výslovně opravňuje Zaměstnavatele v rámci výše uvedeného souhlasu k předání osobních údajů Zaměstnance osobám, které pro Zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku / závodu / odštěpného závodu, zejména osobám zajišťujícím pro Zaměstnavatele účetní, právní a finanční služby.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec má právo dozvědět se od Zaměstnavatele, jaké veškeré monitorovací nástroje jsou ze strany Zaměstnavatele na pracovišti nasazeny, případně zda Zaměstnavatel jiným způsobem monitoruje komunikaci Zaměstnance na dálku z nástrojů, předmětů a přístrojů Zaměstnavatele a Zaměstnavatel je povinen Zaměstnance poučit o všech prostředcích monitorování a sledování evidence svého majetku, pokud je majetek Zaměstnavatele svěřen Zaměstnanci. Zaměstnavatel je vázán v rámci monitorování prostoru pracoviště a prostoru komunikace na dálku v rámci výkonu své působností při správě vlastního majetku tak, že tento monitoring a správu Zaměstnavatel vykonává tak, aby nezasahoval do osobní sféry a soukromého života Zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen poučit Zaměstnance, jakým způsobem může využívat prostředky a nástroje Zaměstnavatele a způsoby komunikace na dálku Zaměstnavatele, aby se se zamezilo sledování této komunikace Zaměstnance na dálku.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.