Vytvořte si Smlouvu o postoupení smlouvy

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

.

Smlouva o postoupení smlouvy

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ SMLOUVY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Postupitelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Postupitel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Postupníkem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Postupník“)
Přidat komentář
Zrušit
(Postupitel a Postupník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení
Pokud převádíte velké množství smluv, je vhodné zvolit možnost „Přiložím jejich seznam do přílohy smlouvy“.
Přidat komentář
Zrušit
Kde chcete postupované smlouvy specifikovat?
Pokud převádíte velké množství pohledávek, je vhodné zvolit možnost „Přiložím jejich seznam do přílohy smlouvy“.
Postupitel prohlašuje, že:
Přidat komentář
Zrušit
dne
uzavřel
s
, nar.
, bytem
, jejímž předmětem je
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
dále jen „Předmět postoupení.
Přidat komentář
Zrušit
Postupitel dále prohlašuje, že povaha Předmětu postoupení nevylučuje postoupení touto Smlouvou, zejména povinnost Postupitele uvedená v Předmětu postoupení není osobní povahy.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Je smlouva postoupena bezúplatně?
Postupitel postupuje Postupníkovi smlouvu ve smyslu čl. 1 této smlouvy jako Předmět postoupení. Postupník tento Předmět postoupení přijímá a zavazuje se za Předmět postoupení zaplatit Postupiteli částku
+ slovy
(dále jen „Cena“).
Přidat komentář
Zrušit
Plnění ze smlouvy je trvající nebo pravidelně se opakující
Postoupení Předmětu postoupení podle odst. _____ této Smlouvy má účinky pouze vůči tomu, co ještě nebylo splněno (tedy vůči budoucím plněním vyplývajících z Předmětu postoupení).
Přidat komentář
Zrušit
Na Postupníka přechází i veškeré příslušenství a všechna práva s Předmětem postoupení spojená, včetně případného zajištění.
Přidat komentář
Zrušit
Souhlas postoupené strany
Postoupená strana je druhá strana původní smlouvy, kterou postupitel touto smlouvu postupuje na postupníka. Zákon vyžaduje k postoupení původní smlouvy souhlas postoupené strany. Souhlas s postoupením výrazně doporučujeme získat v písemné podobě (může postačit také emailem). Pokud postoupená strana souhlasila s postoupením předem, je vůči ní postoupení účinné okamžikem, kdy je jí oznámeno.
Přidat komentář
Zrušit
Postoupení smlouvy, která tvoří Předmět postoupení podle článku _____ této Smlouvy, nabývá účinnosti až momentem schválení postoupení osobou uvedenou v článku _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
Cena má být zaplacena
Postupník se zavazuje zaplatit Postupiteli Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
Cena je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení od smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Postupník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. _____ této Smlouvy ukáže nepravdivým.
Přidat komentář
Zrušit
Postupitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny déle než
kalendářních dní.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny, se zavazuje Postupiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši
% denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se některé z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. _____ této Smlouvy ukáže býti nepravdivým, je Postupitel povinen uhradit Postupníkovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
, a to za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1895 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.