Vytvořte si Dohodu o zrušení věcného břemene (služebnosti) na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Použijte tuto dohodu v případě, kdy chcete vymazat věcné břemeno (služebnost) z nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí. 

K takové situaci může dojít například v situaci, kdy potřebujete rekonstruovat nemovitost, čerpat úvěr a úvěrující banka podmíní čerpání úvěru výmazem věcného břemene, které snižuje hodnotu nemovitosti. 

 

Dohoda o zrušení věcného břemene

TATO DOHODA O ZRUŠENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI

Typ smluvní strany:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako " Povinný z věcného břemene ")
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ smluvní strany:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako " Oprávněný z věcného břemene ")
Přidat komentář
Zrušit
(Povinný z věcného břemene a Oprávněný z věcného břemene dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako "Smluvní strana")
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Označení zatížených věcí
Přidat komentář
Zrušit
Povinný z věcného břemene vlastní ve výlučném vlastnictví následující nemovité věci:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
dále jen "nemovité věci".
Přidat komentář
Zrušit
Jedná se o věcné břemeno
Zrušení věcného břemene
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany prohlašují, že na nemovitých věcech dle čl. I. této smlouvy vázne ve prospěch Oprávněného z věcného břemene věcné břemeno
dle
ze dne
, která byla vložena do katastru pod č. řízení
/
-
, právní účinky vkladu ke dni
.
Tyto informace nejlépe zjistíte z listu vlastnictví.

Přidat komentář
Zrušit
Účastníci této smlouvy se dohodli, že věcné břemeno specifikované v odstavci _____ této Smlouvy, se zrušuje v plném rozsahu za podmínek dále stanovených v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Zrušení za úplatu?
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se dohodly, že zrušení věcného břemene je bezúplatné.
Přidat komentář
Zrušit
Ostatní ujednání
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že k zániku věcného břemene dojde až jeho výmazem z katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem.
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci této smlouvy se dohodli, že návrh na výmaz podají u příslušného katastrálního úřadu společným podáním nejpozději do
dnů po podpisu této smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v tolika stejnopisech, aby každá Smluvní strana obdržela 1 stejnopis této Smlouvy a dále jeden stejnopis smlouvy je určen pro příslušný katastrální úřad jako příloha návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.