Vytvořte si Dohodu o zrušení věcného břemene (služebnosti) na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Použijte tuto dohodu v případě, kdy chcete vymazat věcné břemeno (služebnost) z nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí. 

K takové situaci může dojít například v situaci, kdy potřebujete rekonstruovat nemovitost, čerpat úvěr a úvěrující banka podmíní čerpání úvěru výmazem věcného břemene, které snižuje hodnotu nemovitosti. 

 

Dohoda o zrušení věcného břemene

TATO DOHODA O ZRUŠENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI

Typ smluvní strany:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako " Povinný z věcného břemene ")
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ smluvní strany:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako " Oprávněný z věcného břemene ")
Přidat komentář
Zrušit
(Povinný z věcného břemene a Oprávněný z věcného břemene dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako "Smluvní strana")
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Označení zatížených věcí
Přidat komentář
Zrušit
Povinný z věcného břemene vlastní ve výlučném vlastnictví následující nemovité věci:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
dále jen "nemovité věci".
Přidat komentář
Zrušit
Jedná se o věcné břemeno
Zrušení věcného břemene
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany prohlašují, že na nemovitých věcech dle čl. I. této smlouvy vázne ve prospěch Oprávněného z věcného břemene věcné břemeno
dle
ze dne
, která byla vložena do katastru pod č. řízení V-
/
-
, právní účinky vkladu ke dni
.
Tyto informace nejlépe zjistíte z listu vlastnictví.

Přidat komentář
Zrušit
Zrušení za úplatu?
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci této smlouvy se dohodli, že věcné břemeno specifikované v odstavci _____ této Smlouvy, se zrušuje v plném rozsahu, a to bezúplatně.
Přidat komentář
Zrušit
Ostatní ujednání
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že k zániku věcného břemene dojde až jeho výmazem z katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem.
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci této smlouvy se dohodli, že návrh na výmaz podají u příslušného katastrálního úřadu společným podáním nejpozději do
dnů po podpisu této smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v tolika stejnopisech, aby každá Smluvní strana obdržela 1 stejnopis této Smlouvy a dále jeden stejnopis smlouvy je určen pro příslušný katastrální úřad jako příloha návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.