Vytvořte si Dohodu dědiců v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukce

  • Dohoda dědiců o výkonu práv v obchodní společnosti po smrti vlastníka podílu v s. r. o. nebo a. s.
  • Dbejte na správné vymezení předmětu dědictví, tzn. podílu, ke kterému má některý z dědiců vykonávat práva.
  • Pokud není nikdo z dědiců dostatečně odborně zdatný a nemáte-li zájem, aby soud určil správcem cizího člověka, poohlédněte se ve svém okolí po někom jiném či po některé z advokátních kanceláří, které se obchodním právem zabývají.

Dohoda dědiců v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem

Kolik je dědiců?
Přidat komentář
Zrušit
TATO DOHODA DĚDICŮ V DOBĚ ŘÍZENÍ O DĚDICTVÍ NA VÝKONU PRÁV SPOJENÝCH S PODÍLEM (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Prvním dědicem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
(Dále jako „Dědic 1“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Druhým dědicem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Dědic 2“)
Přidat komentář
Zrušit
( Dědic 1 a Dědic 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Dohoda o výkonu práv spojených s podílem.
Přidat komentář
Zrušit
Vzhledem k tomu, že bylo pod sp. zn.
zahájeno řízení o dědictví po
(dále jako „Zůstavitel“); Zůstavitel byl společníkem společnosti
, IČO:
, se sídlem
(dále jako „Společnost“); Předmětem pozůstalosti je mimo jiné podíl na shora uvedené Společnosti. Společenská smlouva shora uvedené Společnosti přechod podílu na dědice nezakazuje ani nijak neomezuje. Dědici po Zůstaviteli jsou Smluvní strany.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se v souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že na základě této Dohody bude
vykonávat po dobu dědického řízení všechna práva spojená s podílem Zůstavitele ve Společnosti, zejména se bude účastnit jednání valných hromad a podílet se na řízení Společnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se dohodly, že na základě této dohody bude mít druhý dědic po dobu dědického řízení právo na informace a právo podat návrh na neplatnost valné hromady spojené s podílem ve Společnosti.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že by ustanovená osoba nemohla práva spojená s podílem vykonávat, uzavřou dědici dodatek k této dohodě, ve kterém určí osobu novou. Nebude-li možné ustanovit jinou osobu, navrhne kterýkoliv z dědiců, aby správce této části pozůstalosti určil soud, přičemž o nemožnosti smluvně ustanovit některého z dědiců budou Společnost informovat.
Přidat komentář
Zrušit
Trvání a ukončení této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Tato dohoda se sjednává na dobu určitou, a to počínaje dnem podpisu této dohody Smluvními stranami a konče dnem pravomocného skončení shora uvedeného dědického řízení.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany mohou ukončit nebo změnit tuto dohodu kdykoliv vzájemnou dohodou v písemné formě, avšak v případě ukončení této dohody se zavazují podat bezodkladně návrh na ustanovení správce soudem.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v takovém počtu stejnopisů, aby každá Smluvní strana obdržela 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.