Vytvořte si Úschovní či svěřeneckou smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Použijte, pokud advokát, realitní makléř či jiná osoba poskytuje klientům úschovy peněžních prostředků a úschovy listin.
  • K rozdílu mezi advokátní úschovou peněz a svěřeneckou smlouvou zde.
  • Placení ceny za převod družstevního podílu v bytovém družstvu zde.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o úschově

Tuto smlouvu uzavírá
Svěřeneckou smlouvu uzavírá jen složitel, schovatel a oprávněný. Úschovní smlouvu uzavírá jen složitel a schovatel.
Svěřeneckou smlouvu uzavírá jen složitel, schovatel a oprávněný. Úschovní smlouvu uzavírá jen složitel a schovatel.
Přidat komentář
Zrušit
Tuto smlouvu uzavíráte v souvislosti s
Přidat komentář
Zrušit
TATO SMLOUVA O ÚSCHOVĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Složitelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Složitel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Schovatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Schovatel“)
Přidat komentář
Zrušit
(Složitel a Schovatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Předmětem kupní smlouvy nebo vypořádání je
Přidat komentář
Zrušit
Zvolte typ nemovitosti
Přidat komentář
Zrušit
Definice
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Věc“ znamená:
Přidat komentář
Zrušit
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č. p.
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“),
Přidat komentář
Zrušit
společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech Budovy o velikosti
,
Přidat komentář
Zrušit
dále spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Všechny shora vedené nemovité věci leží v katastrálním území
, obec
.
Přidat komentář
Zrušit
Všechny shora vedené nemovité věci jsou zapsány na listu (listech) vlastnictví č.
pro katastrální území _____, obec _____ u Katastrálního úřadu
, Katastrální pracoviště
.
Přidat komentář
Zrušit
Byla či bude část kupní ceny zaplacena prodávajícímu (např. jako rezervační poplatek)?
Prodávajícímu může být cena zaplacena přímo k jeho rukám, nebo také k rukám realitní kanceláře, která prodávající při prodeji zastupuje.
Prodávajícímu může být cena zaplacena přímo k jeho rukám, nebo také k rukám realitní kanceláře, která prodávající při prodeji zastupuje.
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení stran
Přidat komentář
Zrušit
Složitel jako kupující se třetí osobou jako prodávající
Kupní smlouvu ze dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Předmětem smlouvy podle odst. _____ je převod vlastnického práva třetí osoby k Věci na Složitele.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se dohodly na tom, že kupní cena za převod vlastnického práva k Věci bude hrazena prostřednictvím úschovy u Schovatele, který ji za podmínek této smlouvy vyplatí třetí osobě.
Přidat komentář
Zrušit
Celková částka ve smyslu čl. _____ činí
+ slovy
. Část z této částky ve výši
+ slovy
hrazena přímo Oprávněnému, třetí osobě či k rukám realitní kanceláře; na tuto částku se tedy tato smlouva nevztahuje a její úhrada či její vrácení je řešeno Smluvními stranami zvlášť.
Přidat komentář
Zrušit
Složení předmětu úschovy
Přidat komentář
Zrušit
Složitel se zavazuje složit finanční prostředky v celkové výši
+ slovy
na účet úschovy následujícím způsobem:
Přidat komentář
Zrušit
Částku
+ slovy
složí Složitel nejpozději
z
bezhotovostním převodem na účet úschovy Schovatele vedený u
, č. ú.
pod variabilním symbolem
.
Přidat komentář
Zrušit
Složitel zmocňuje Schovatele k převzetí celé částky podle předchozích odstavců do úschovy shora uvedeným způsobem a bere na vědomí, že bankovní účet úschovy je veden jako zvláštní neúročený účet určený pouze k úschově finančních prostředků Složitele a že po celou dobu trvání úschovy budou na tomto bankovním účtu uloženy pouze finanční prostředky složené Složitelem.
Přidat komentář
Zrušit
Složením částky se rozumí připsání částky na účet úschovy Schovatele.
Přidat komentář
Zrušit
O složení částky vystaví Schovatel Složiteli potvrzení, a to do
pracovních dnů ode dne připsání peněz na účet úschovy. Toto potvrzení zašle na e-mailové adresy:
.
Přidat komentář
Zrušit
Úschova listin
Přidat komentář
Zrušit
Součástí úschovy podle této Smlouvy
úschova listin.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se dohodly na tom a výslovně zmocňují Schovatele, aby Schovatel převzal do úschovy následující listiny:
Přidat komentář
Zrušit
ze dne
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
přičemž s těmito listinami Schovatel naloží dle níže uvedené dohody Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
Schovatel se zavazuje
listinu uvedenou v článku _____ na příslušný
, a to do
pracovních dnů ode dne, co dojde ke složení částky ve smyslu čl. _____. Schovatel si nechá podání listiny od příjemce listiny potvrdit.
Přidat komentář
Zrušit
Vyplacení úschovy
Přidat komentář
Zrušit
Schovatel se zavazuje vyplatit složené finanční prostředky z úschovy následujícím způsobem:
Přidat komentář
Zrušit
Částku ve výši
+ slovy
se Schovatel zavazuje vyplatit na bankovní účet vedený u
, č. ú.
pod variabilním symbolem
. Schovatel se zavazuje tuto svoji povinnost splnit do
pracovních dnů ode dne, kdy mu bude Složitelem dán pokyn k vyplacení finančních prostředků.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Schovatel je povinen vrátit složenou finanční částku na účet, ze kterého byla finanční částka poukázána, nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude předloženo:
Přidat komentář
Zrušit
Písemné prohlášení Složitele, že žádá o vrácení uschované částky.
Přidat komentář
Zrušit
Nenastanou-li právní skutečnosti, kterými je podmíněno vyplacení finančních částek Schovatelem dle tohoto článku (tj. např. nebudou-li Schovateli předloženy požadované listiny), v době ani do
, je Schovatel povinen vrátit složenou finanční částku, popřípadě její nevyplacenou část na účet, ze kterého byla finanční částka poukázána, nejpozději do deseti kalendářních dnů od konce této doby.
Přidat komentář
Zrušit
Zánik smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li Složitelem ke složení celého ujednaného předmětu úschovy ve smyslu čl. _____ této smlouvy nejpozději do
, zanikají všechna práva a povinnosti z této smlouvy. Zároveň se Schovatel zavazuje vrátit jakoukoliv již složenou část předmětu úschovy na účet, ze kterého byla poukázána na úschovní účet, a to nejpozději do deseti kalendářních dnů od výše stanoveného data. Strany se mohou písemně dohodnout na prodloužení této doby.
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení
Přidat komentář
Zrušit
Složitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že složené finanční prostředky nenabyl prostřednictvím trestné činnosti, a to žádným způsobem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2402 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v tolika stejnopisech, aby každý z účastníků této Smlouvy po jejím podpisu obdržel 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.