Vytvořte si Obchodní podmínky internetové aplikace na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:
Přidat komentář
Zrušit
Definice
Přidat komentář
Zrušit
Mají uživatelé možnost zřizovat si ve vaší aplikaci uživatelské účty?
V těchto obchodních podmínkách:
Přidat komentář
Zrušit
Provozovatel“ je
, datum narození
, místem podnikání
.
Přidat komentář
Zrušit
Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem
, mezi jejíž hlavní funkcionality patří
a která je dostupná z internetové adresy
.
Přidat komentář
Zrušit
VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
Přidat komentář
Zrušit
Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
Přidat komentář
Zrušit
Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
Přidat komentář
Zrušit
Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů a umožňuje Uživateli užívat celou funkcionalitu či část funkcionality Aplikace.
Přidat komentář
Zrušit
Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.
Přidat komentář
Zrušit
Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
Přidat komentář
Zrušit
Bude uživatel zatrhávat checkbox, že souhlasí s obchodními podmínkami?
V případě, že uživatel nebude zatrhávat checkbox, bude souhlas s VOP udělen pouhým kliknutím na příslušné tlačítko.
Zobrazení tlačítka s názvem „
“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
Přidat komentář
Zrušit
Kliknutí Uživatele na tlačítko „
“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
Přidat komentář
Zrušit
Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „
“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu _____ Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
Přidat komentář
Zrušit
Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
Přidat komentář
Zrušit
Užívání Aplikace
Přidat komentář
Zrušit
Jakou formou nabízíte užívání Aplikace?
Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.
Přidat komentář
Zrušit
Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
Přidat komentář
Zrušit
Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel
zřídit více než jeden Uživatelský účet.
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel
právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
Přidat komentář
Zrušit
Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
Přidat komentář
Zrušit
Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část
odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to
. V takovém případě má Uživatel právo na vrácení poměrné částky, kterou zaplatil za užívání Aplikace.
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
Přidat komentář
Zrušit
Databáze
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědnost za škodu
Přidat komentář
Zrušit
Provozovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
Přidat komentář
Zrušit
Provozovatel plně odpovídá Uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou Provozovatelem Uživateli jakýmkoliv porušením povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě nebo VOP.
Přidat komentář
Zrušit
Změna VOP
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Ochrana osobních údajů
Přidat komentář
Zrušit
Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
Přidat komentář
Zrušit
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde:
Přidat komentář
Zrušit
Povinné informace pro spotřebitele
Přidat komentář
Zrušit
Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
Přidat komentář
Zrušit
adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
Přidat komentář
Zrušit
telefonický kontakt Provozovatele je
;
Přidat komentář
Zrušit
adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je
;
Přidat komentář
Zrušit
odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
Přidat komentář
Zrušit
Uživateli
náklady na dodání;
Přidat komentář
Zrušit
k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč
;
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do
dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
Přidat komentář
Zrušit
ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
Přidat komentář
Zrušit
údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím
.
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
Přidat komentář
Zrušit
opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
Přidat komentář
Zrušit
Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
Přidat komentář
Zrušit
Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
Přidat komentář
Zrušit
předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
Přidat komentář
Zrušit
Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
Přidat komentář
Zrušit
Účinnost
Přidat komentář
Zrušit
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne
.
Přidat komentář
Zrušit

Souhlas se zpracováním souborů cookies

PŘÍLOHA Č. 1.
Přidat komentář
Zrušit
Co jsou soubory cookies.
Přidat komentář
Zrušit
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
Přidat komentář
Zrušit
Druhy souborů cookies.
Přidat komentář
Zrušit
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
Přidat komentář
Zrušit
Využívání souborů cookies.
Přidat komentář
Zrušit
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
Přidat komentář
Zrušit
Tento souhlas je udělen na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.
Přidat komentář
Zrušit
Účel použití souborů cookies.
Přidat komentář
Zrušit
Používáte pro měření návštěvnosti na Vaší internetové stránce programy třetích stran (např. Google Analytics)?
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
Přidat komentář
Zrušit
Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.