Vytvořte si Smlouvu o propagaci a reklamě

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Použijte, pokud si přejete zviditelnit svoji firmu, svoje zboží či služby. Hodí se pro reklamu na internetu či na společenských akcích.
  • Jedná se o nepojmenovanou smlouvu, což znamená, že obsah smlouvy si musíte určit co nejpřesněji sami.
  • Použijte, pokud chcete uzavřít sponzorskou smlouvu.
  • Přejete-li si obecnější smlouvu, můžete použít Smlouvu o spolupráci.

Smlouva o propagaci a reklamě

TATO SMLOUVA O PROPAGACI A REKLAMĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Poskytovatel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Objednatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Objednatel“)
Přidat komentář
Zrušit
(Poskytovatel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Bude probíhat nějaká společenská akce, na které by mělo docházet k propagaci?
Přidat komentář
Zrušit
Vymezení pojmů
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel prohlašuje, že:
Přidat komentář
Zrušit
se zabývá následující činností:
;
Přidat komentář
Zrušit
uvedl na trh
(dále též „Produkt“);
Přidat komentář
Zrušit
má zapsanou ochrannou známku ve znění
pro následující zboží
;
Přidat komentář
Zrušit
disponuje autorskými a osobnostními právy k
;
Přidat komentář
Zrušit
(dále jen „Předmět propagace“).
Přidat komentář
Zrušit
Akcí“ se rozumí společenská akce „
“. Akce začíná dne
(dále též „Termín akce“) v místě
(dále též „Místo konání akce“). Doba trvání Akce je
.
Přidat komentář
Zrušit
Další podrobnosti Akce:
.
Přidat komentář
Zrušit
Propagačními materiály“ se rozumí zejména všechny tištěné i elektronické reklamní plakáty, letáky, vstupenky, bannery.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytnout reklamní služby za účelem zviditelnění Předmětu propagace v rozsahu a po dobu dohodnutou v této Smlouvě (dále jen „Propagace“).
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel se zavazuje za Propagaci zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu.
Přidat komentář
Zrušit
Práva a povinnosti stran
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Propagaci následujícím způsobem:
Přidat komentář
Zrušit
Do
dnů od podpisu Smlouvy umístí na svých internetových stránkách
reklamní logo
s popiskem. Logo i příslušný popisek je součástí přílohy této Smlouvy, resp. budou tyto údaje na požádání do
pracovních dnů zaslány e-mailem Poskytovateli ve formátu vhodném pro prezentaci na Internetu. Logo bude na internetových stránkách zveřejněno ve velikosti minimálně
pixelů. Logo s popiskem se bude příchozím návštěvníkům internetových stránek zobrazovat takto:
. V případě potřeby se Poskytovatel zavazuje Objednateli umístit jiné logo a jiný popisek, a to vždy bez zbytečného odkladu po přijetí požadavku Objednatele. Poskytovatel se zavazuje plnit tuto svoji povinnost po celou dobu trvání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Umístí reklamní materiály na propagačních plochách Poskytovatele, kterými je myšleno:
. Objednatel se zavazuje dodat veškerý reklamní materiál potřebný k propagaci ve smyslu tohoto odstavce při podpisu této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje plnit tuto svoji povinnost po celou dobu trvání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Alespoň
dny/dní před konáním Akce umístí v Místě konání akce panel s logem Objednatele dle technické specifikace podle přílohy této Smlouvy (dále též „Panel“). Panel bude umístěn následujícím způsobem:
. Panel bude tímto způsobem umístěn po celou dobu trvání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Zajistí prezentaci loga Objednatele s popiskem na plakátech, letácích, vstupenkách, direct mailech, e-pozvánkách apod. v rámci pořádání Akce. Logo i příslušný popisek je součástí přílohy této Smlouvy, resp. budou tyto údaje na požádání do
pracovních dnů zaslány e-mailem Poskytovateli ve formátu vhodném pro prezentaci na tištěných materiálech.
Přidat komentář
Zrušit
Zajistí na svůj náklad
tiskových materiálů návštěvníkům Akce. Zajistí, že tyto materiály budou předány každému příchozímu návštěvníkovi na místě samém Poskytovatelem či jeho pověřenými osobami. Tyto tiskové materiály budou odpovídat technické specifikaci podle přílohy této Smlouvy a budou vyhotoveny minimálně v nákladu
kusů.
Přidat komentář
Zrušit
Zajistí poděkování Objednateli při vyhlašování výsledků soutěže
, umožní účast zástupce Objednatele při vyhlašování výsledků soutěže s osobním předáním ceny vítězům apod.
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Propagaci dále těmito způsoby:
Přidat komentář
Zrušit
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Odměna
Přidat komentář
Zrušit
Způsob stanovení odměny
Objednatel se zavazuje za provedení Propagace podle této Smlouvy zaplatit Poskytovateli odměnu ve výši
+ slovy
(dále jen „Odměna“).
Přidat komentář
Zrušit
K Odměně dále náleží DPH v zákonné výši.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna v sobě zahrnuje i veškeré náklady Poskytovatele spojené s prováděním Propagace.
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
Odměna má být zaplacena
Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese Poskytovatele, a to ve lhůtě splatnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna je splatná ve lhůtě do
.
Přidat komentář
Zrušit
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
Pro případ prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle této Smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši
% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
Přidat komentář
Zrušit
Trvání smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do
.
Přidat komentář
Zrušit
Strany
oprávněny vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou
dnů bez udání důvodů. Výpovědní doba začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Strana je povinna uhradit druhé straně náklady, které jí na základě této Smlouvy a v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z této Smlouvy před doručením výpovědi prokazatelně vznikly.
Přidat komentář
Zrušit
Po ukončení platnosti smlouvy je Poskytovatel povinen odstranit Propagační materiály z propagačních ploch na svůj náklad.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.