Vytvořte si Dodatek smlouvy na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukce

  • Pokud potřebujete změnit existující smlouvu nebo dohodu.
  • Změny a dodatky smluv či jiných právních vztahů mohou mít velké množství podob, mohou se týkat velkého množství různých právních jednání, díky čemuž se do jejich těla dá zapracovat mnoho užitečných ustanovení.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci rušeného ustanovení a precizaci textu ustanovení nového.
  • Věnujte při sjednávání dohody s druhou smluvní stranou pozornost tomu, aby nově přidaná ustanovení neměla negativní dopad ve vztahu k původnímu textu smlouvy, např. smluvním pokutám atd.
  • Dejte si záležet na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhého parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé osoby.

Dodatek ke smlouvě

TENTO DODATEK ČÍSLO
SMLOUVY
(DÁLE JEN „DODATEK“) BYL UZAVŘEN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
První stranou je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Strana 1“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Druhou stranou je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Strana 2“)
Přidat komentář
Zrušit
( Strana 1 a Strana 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Změna Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Strana 1 a Strana 2 tímto Dodatkem mění znění
uzavřené mezi Stranou 1 a Stranou 2 dne
(dále jako „Smlouva“), a to následujícím způsobem:
Přidat komentář
Zrušit
v článku
odstavec
, a to na následující znění:
Přidat komentář
Zrušit
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V tomto Dodatku, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad tohoto Dodatku.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku.
Přidat komentář
Zrušit
Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
Přidat komentář
Zrušit
Tento Dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
Přidat komentář
Zrušit
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti
.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvu přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY.
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.