Vytvořte si Dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instrukce

  • Použijte, pokud zaměstnanec přichází do styku s penězi (např. vede pokladnu) nebo s jiným oběživem (zbožím).
  • Pokud zaměstnanci svěřujete nějaké pracovní nástroje nebo jiné hodnotné věci v rámci jeho výkonu práce, použijte Dohodu o hmotné odpovědnost za svěřené věci.
  • Uzavření jedné z dohod nebrání uzavření té druhé (tj. mohou být uzavřeny společně).
  • Používejte pouze pro zaměstnance.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené prostředky

TATO DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ PROSTŘEDKY (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zaměstnanec“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
IČO:
Přidat komentář
Zrušit
Místo podnikání:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zaměstnavatel“)
Přidat komentář
Zrušit
( Zaměstnanec a Zaměstnavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Předmět.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec přejímá uzavřením této Dohody za dále uvedených podmínek odpovědnost za vzniklý schodek na svěřených hodnotách Zaměstnavatele, které je povinen vyúčtovat. Schodkem se rozumí rozdíl mezi hodnotami, které byly Zaměstnanci svěřeny k vyúčtování, a hodnotami, které byly skutečně vyúčtovány, tj. rozdíl mezi údaji účetní evidence, o který je skutečný stav nižší než stav účetní.
Přidat komentář
Zrušit
Svěřenými hodnotami se rozumí hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má Zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny.
Přidat komentář
Zrušit
Spoluodpovědnost.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Zaměstnanec bude na pracovišti s ostatními zaměstnanci, přejímá uzavřením této Dohody za dále uvedených podmínek spoluodpovědnost za vzniklý schodek na svěřených hodnotách Zaměstnavatele, které je povinen vyúčtovat.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec přebírá spoluodpovědnost
na daném pracovišti.
Přidat komentář
Zrušit
Inventarizace.
Přidat komentář
Zrušit
Inventarizace se provádí při uzavření této Dohody, při jejím zániku, při výkonu jiné práce, při převedení Zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru.
Přidat komentář
Zrušit
Na pracovištích, kde pracují Zaměstnanci se společnou odpovědností, se inventarizace provádí při uzavření dohod o odpovědnosti se všemi společně odpovědnými Zaměstnanci, při zániku všech těchto dohod, při výkonu jiné práce, při převedení na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo přeložení všech společně odpovědných Zaměstnanců, při změně na pracovním místě vedoucího Zaměstnance nebo jeho zástupce a na žádost kteréhokoliv ze společně odpovědných Zaměstnanců při změně jejich kolektivu, popř. při odstoupení některého z nich od dohody o odpovědnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Jestliže Zaměstnanec se společnou odpovědností, jehož pracovní poměr skončil nebo který vykonává jinou práci nebo který byl převeden na jinou práci nebo který byl převeden na jiné pracoviště nebo přeložen, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na jeho dřívějším pracovišti.
Přidat komentář
Zrušit
Jestliže Zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště, kde pracují Zaměstnanci se společnou odpovědností, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědnost.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec odpovídá za schodek na svěřených hodnotách a je povinen schodek nahradit v plné výši. Této odpovědnosti se Zaměstnanec zprostí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.
Přidat komentář
Zrušit
Výše podílů náhrady škody jednotlivými zaměstnanci v případě společné odpovědnosti se řídí ust. § 260 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec může od uzavřené dohody odstoupit, vykonává-li jinou práci, je-li převáděn na jinou práci nebo jiné pracoviště, je-li překládán nebo pokud Zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v jeho pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Při společné odpovědnosti může Zaměstnanec od dohody o odpovědnosti také odstoupit, jestliže je na pracoviště zařazen jiný Zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce. Odstoupení musí být oznámeno Zaměstnavateli písemně.
Přidat komentář
Zrušit
Zánik Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách zaniká dnem zániku účinnosti
uzavřené mezi Zaměstnancem a Zaměstnavatelem dne
nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno Zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatel a Zaměstnanec prohlašují, že na pracovišti Zaměstnance nejsou žádné závady v jeho pracovních podmínkách, které by ztěžovaly řádný výkon jeho práce a mohly tak ovlivnit vznik škody a schodku. Zaměstnanec je povinen řádně opatrovat svěřené hodnoty, činit všechna opatření potřebná k tomu, aby se předešlo škodě a schodku a ihned upozornit na jakékoliv zjištěné závady svého přímého nadřízeného. Zaměstnavatel je povinen ohlášené a zjištěné závady odstranit v určené lhůtě.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec prohlašuje, že byl řádně poučen o svých pracovních úkolech a důsledcích vyplývajících z této dohody a že byl seznámen s příslušnými účetními a dalšími právními předpisy upravujícími výkon jeho předmětné práce.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 252 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Dohody a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Dohodu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.