Vytvořte si Dohodu o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instrukce

  • Použijte, pokud zaměstnanci svěřujete nějaké pracovní nástroje nebo jiné hodnotné věci v rámci jeho výkonu práce.
  • Pokud zaměstnanec přichází do styku s penězi (např. vede pokladnu) nebo s jiným oběživem (zbožím), použijte Dohodu o hmotné odpovědnost za svěřené prostředky.
  • Uzavření jedné z dohod nebrání uzavření té druhé (tj. mohou být uzavřeny společně).
  • Používejte pouze pro zaměstnance.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci

TATO DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ PROSTŘEDKY (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zaměstnanec“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
IČO:
Přidat komentář
Zrušit
Místo podnikání:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zaměstnavatel“)
Přidat komentář
Zrušit
( Zaměstnanec a Zaměstnavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Předmět smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec přejímá uzavřením této Dohody za dále uvedených podmínek odpovědnost za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu Zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že za písemné potvrzení se považuje i potvrzení v elektronické podobě, zejména e-mailovou zprávou.
Přidat komentář
Zrušit
Potvrzení o převzetí věcí.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec tímto potvrzuje, že od Zaměstnavatele převzal níže specifikovanou věc/věci/věcí:
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany tímto prohlašují, že věci uvedené v odst. _____
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec může od této Dohody odstoupit, jestliže mu Zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě. Odstoupení musí být provedeno písemně.
Přidat komentář
Zrušit
Zánik Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda zaniká dnem zániku účinnosti
uzavřené mezi Zaměstnancem a Zaměstnavatelem dne
nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno Zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatel a Zaměstnanec prohlašují, že na pracovišti Zaměstnance nejsou žádné závady v jeho pracovních podmínkách, které by ztěžovaly podmínky pro zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 255 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Dohody a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Dohodu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.