Vytvořte si Smlouvu o dílo na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instrukce

  • Použijte, pokud něco jednorázově vytváříte, stavíte, opravujete, rekonstruujete, upravujete nebo pokud poskytujete službu.
  • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
  • Pokud pro někoho soustavně poskujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
  • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • Tuto smlouvu lze použít i pro vztah mezi subdodavatelem a dodavatelem. 

Smlouva o dílo

Smlouva se váže k
Vytvoření nebo oprava hmotné věci může být např. oprava střechy či vytvoření stroje; softwarem může být tvorba internetových stránek, e-shopu či aplikace; službou (konzultací) může být např. poradenství v oblasti marketingu nebo zhotovení analýzy trhu; jiné dílo je např. vytvoření grafického návrhu nebo loga.
Přidat komentář
Zrušit
TATO SMLOUVA O DÍLO (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zhotovitel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Objednatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Objednatel“)
Přidat komentář
Zrušit
( Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Definice.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Dílo“ znamená
.
Přidat komentář
Zrušit
Detailní specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovení Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel
právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
Přidat komentář
Zrušit
V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Zhotoviteli podle této Smlouvy
Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel
právo přenechat provádění Díla třetím osobám (subdodavatelům).
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Zhotoviteli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel právo informovat se u Objednatele, resp. vyžádat si od Objednatele upřesňující informace, a Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, a to bez zbytečného odkladu.
Přidat komentář
Zrušit
V případě předčasného ukončení plnění Zhotovitele (tj. jen částečného provedení Díla) podle této Smlouvy
Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
Přidat komentář
Zrušit
Cena Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Cena bude určena
Cena Díla je určena rozpočtem s nezaručenou úplností: Zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, pokud došlo při provádění díla ke zjištění potřeby dalších činností do rozpočtu nezahrnutých, které ale nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy o dílo.
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo částku
+ slovy
(dále jako „Cena“).
Přidat komentář
Zrušit
Cena je pevná a neměnná, tj. jsou v ní obsaženy i případné vícepráce či méněpráce.
Přidat komentář
Zrušit
V případě víceprací menšího rozsahu a pokud se na tom Strany v každém jednotlivém případě dohodnou, může být provedení případných víceprací a navýšení celkové Ceny Díla upraveno pouhým souhlasným prohlášením Stran i v elektronické formě. Za vícepráce menšího rozsahu je považováno plnění v ceně do
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky.
Přidat komentář
Zrušit
Cena Díla má být zaplacena
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost ceny za dílo?
Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
Cena za dílo je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
O zaplacení Ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Ceny.
Přidat komentář
Zrušit
Předání Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel
povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předvedením a předáním Objednateli pokud je způsobilé sloužit svému účelu.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě do
.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že způsob předání Díla
.
Přidat komentář
Zrušit
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Vady Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel je povinen Dílo
náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
Přidat komentář
Zrušit
Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do předávacího protokolu.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě
dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v uvedené lhůtě, má Objednatel právo vytknuté vady Díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady Objednateli uhradit.
Přidat komentář
Zrušit
Záruka.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce
měsíců od předání Díla Objednateli.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel poskytuje záruku
Přidat komentář
Zrušit
Obstarání věci k provedení Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Bude zhotovitel obstarávat (kupovat) věci k provedení Díla?
Kupní cena věcí, které Zhotovitel obstará k provedení Díla,
zahrnuta v Ceně Díla.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla obstarat
č. 2 této Smlouvy (dále jako „Věci“).
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel
záruku za jakost Věcí, a to v délce
měsíců od
.
Přidat komentář
Zrušit
Přechod vlastnického práva.
Přidat komentář
Zrušit
Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Objednatele
.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědnost za škodu.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným Dílem?
Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Přechod nebezpečí škody.
Přidat komentář
Zrušit
Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem
.
Přidat komentář
Zrušit
Bude vytvořené dílo autorským dílem (např. socha, obraz)?
Přidat komentář
Zrušit
Autorská práva.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel poskytuje bezplatně Objednateli k Dílu
licenci, a to
, na dobu
(dále jako „Licence“).
Přidat komentář
Zrušit
Licence je udělena
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel
právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu Licence, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel má právo zcela nebo částečně postoupit Licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Zhotovitel souhlas.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv k Dílu.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy k Dílu nesjednanou v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení od Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla delším než
dní.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele a/nebo Zhotovitel vstoupí do insolvence.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení Zhotovitele uvedené v odst. _____ této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel je v prodlení se zaplacením Ceny nebo její části delším než
dní.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Objednatel a/nebo Objednatel vstoupí do insolvence.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Přidat komentář
Zrušit
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Přidat komentář
Zrušit
Důvěrnost.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Přidat komentář
Zrušit
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Přidat komentář
Zrušit
databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
Přidat komentář
Zrušit
cenovou politiku Objednatele,
Přidat komentář
Zrušit
marketingovou strategii Objednatele,
Přidat komentář
Zrušit
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
Přidat komentář
Zrušit
způsob fungování podniku Objednatele,
Přidat komentář
Zrušit
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
Přidat komentář
Zrušit
(dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce _____ této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo s použitím Důvěrné informace,
Přidat komentář
Zrušit
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Přidat komentář
Zrušit
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Přidat komentář
Zrušit
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Přidat komentář
Zrušit
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo její části podle článku _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla podle odst. _____ této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny ve výši
% z Ceny za každý den prodlení až do předání Díla.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Přidat komentář
Zrušit
Vyšší moc.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Přidat komentář
Zrušit
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak; význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k dílu?
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení ceny za dílo (kvitanci)?
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.