Vytvořte si Smlouvu o obchodním zastoupení na míru

Vzor pro vás připravil(a): Šimon Vlček LL.B., Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o.

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete uzavřít smlouvu s obchodním zástupcem, který je nezávislým podnikatelem (živnostník, společnost).
  • Pokud je váš obchodní zástupce zaměstnanec, použijte Pracovní smlouvu.
  • Pokud potřebujete jen jednorázově zprostředkovat nějaký obchod, použijte Zprostředkovatelskou smlouvu.
  • Pokud potřebujete jen zařídit nějakou záležitost, může se Vám hodit Příkazní (mandátní) smlouva.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o obchodním zastoupení

Přidat komentář
Zrušit
TATO SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Obchodním zástupcem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Obchodní zástupce“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Zastoupeným je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zastoupený“)
Přidat komentář
Zrušit
( Obchodní zástupce a Zastoupený dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Definice.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Obchody“ znamenají
.
Přidat komentář
Zrušit
Obchody jsou detailně specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Touto Smlouvou se Obchodní zástupce zavazuje vyvíjet pro Zastoupeného činnost směřující k uzavírání Obchodů mezi Zastoupeným a třetími osobami a Zastoupený se zavazuje platit Obchodnímu zástupci Provizi, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Území.
Přidat komentář
Zrušit
Obchodní zástupce bude činnost podle této Smlouvy vykonávat na území
.
Přidat komentář
Zrušit
Zastoupení.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že Obchodní zástupce bude na území podle odst. _____ této Smlouvy vykonávat
obchodní zastoupení.
Přidat komentář
Zrušit
Zastoupený se zavazuje neuzavřít s žádnou třetí osobou smlouvu o obchodním zastoupení pro uzavírání Obchodů pro území podle odst. _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Trvání Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je uzavřena na
, a to do
.
Přidat komentář
Zrušit
Provize.
Přidat komentář
Zrušit
Zastoupený se zavazuje zaplatit Obchodnímu zástupci za zprostředkování
Obchodů Provizi.
Přidat komentář
Zrušit
Provize Obchodního zástupce je
pro všechny typy Obchodů.
Přidat komentář
Zrušit
Provize Obchodního zástupce je sjednána jako
ve výši
+ slovy
(dále jako „Provize“).
Přidat komentář
Zrušit
Obchodní zástupce má v případě zániku obchodního zastoupení právo na zvláštní odměnu podle § ust. 2514 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek tam stanovených.
Přidat komentář
Zrušit
Náklady Obchodního zástupce.
Přidat komentář
Zrušit
Provize
náklady Obchodního zástupce spojené s obchodním zastoupením a další činností podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky.
Přidat komentář
Zrušit
Zastoupený se zavazuje platit Obchodnímu zástupci Provizi
na bankovní účet, č. ú.
, vedený u
, a to nejpozději
den
, ve kterém je finanční plnění třetí strany Zastoupenému, na které je Provize vázána, zaplaceno Zastoupenému.
Přidat komentář
Zrušit
Obchodnímu zástupci
nárok na Provizi za finanční plnění z Obchodů v případě, že dané finanční plnění není zaplaceno Zastoupenému a pokud není zaplaceno ve lhůtě splatnosti, považuje se pro účely splatnosti Provize poslední den lhůty splatnosti za den zaplacení finančního plnění, na které je daná Provize vázána.
Přidat komentář
Zrušit
Uzavírání Obchodů.
Přidat komentář
Zrušit
Obchodní zástupce
právo uzavírat Obchody jménem Zastoupeného a na jeho účet.
Přidat komentář
Zrušit
Při uzavírání Obchodů jménem Zastoupeného a na jeho účet má Obchodní zástupce právo podepisovat příslušné právní dokumenty (smlouvy) spojené s uzavíráním Obchodů a Zastoupený k tomu tímto Obchodnímu zástupci udílí plnou moc, kterou Obchodní zástupce přijímá; plná moc zaniká spolu se zánikem obchodního zastoupení.
Přidat komentář
Zrušit
Další činnost Obchodního zástupce.
Přidat komentář
Zrušit
Obchodní zástupce se zavazuje kromě zprostředkovávání Obchodů vykonávat i následující činnost:
.
Přidat komentář
Zrušit
Zákaz konkurence.
Přidat komentář
Zrušit
Obchodní zástupce se zavazuje, že v době účinnosti této Smlouvy nebude na území
vykonávat na vlastní nebo cizí účet činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného, zejména nebude zprostředkovávat uzavírání Obchodů ve prospěch jiné osoby, než je Zastoupený.
Přidat komentář
Zrušit
Obchodní zástupce se zavazuje, že nebude na území
vykonávat po dobu
měsíců(e) po zániku obchodního zastoupení podle této Smlouvy na vlastní nebo cizí účet činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného, zejména nebude zprostředkovávat uzavírání Obchodů ve prospěch jiné osoby, než je Zastoupený.
Přidat komentář
Zrušit
Výpověď Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany mají právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
Přidat komentář
Zrušit
Výpovědní doba činí
a počíná běžet
, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
Obchodní zastoupení končí uplynutím výpovědní doby.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení od Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Zastoupený má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
Obchodní zástupce porušil zákaz konkurence podle článku _____ této Smlouvy; odstoupení nemá na účinnost zákazu konkurence vliv;
Přidat komentář
Zrušit
Obchodní zástupce porušil povinnost mlčenlivosti podle článku _____ této Smlouvy; odstoupení nemá na účinnost povinnosti dodržet mlčenlivost vliv;
Přidat komentář
Zrušit
Obchodní zástupce vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Obchodního zástupce a/nebo Obchodní zástupce vstoupí do insolvence;
Přidat komentář
Zrušit
Obchodním zástupcem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
Přidat komentář
Zrušit
Obchodní zástupce má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
Zastoupený je v prodlení se zaplacením Provize nebo její části delším než
dní;
Přidat komentář
Zrušit
Zastoupený vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zastoupeného a/nebo Zastoupený vstoupí do insolvence;
Přidat komentář
Zrušit
Zástupcem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
Přidat komentář
Zrušit
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění; tím není dotčen nárok na vydání bezdůvodného obohacení.
Přidat komentář
Zrušit
Důvěrnost.
Přidat komentář
Zrušit
Obchodní zástupce se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s touto Smlouvou a/nebo jejím plněním, zejména nezpřístupní ani nepoužije (i) žádnou takovou informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo dohodě, jejíž smluvní stranou je Zastoupený, (ii) databázi zákazníků Zastoupeného ani kontakty na ně, (iii) cenovou politiku Zastoupeného, (iv) marketingovou strategii Zastoupeného, (v) informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Zastoupeného, (vi) způsob fungování podniku Zastoupeného, (vii) strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Zastoupeného (dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce _____ této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy (i) Zastoupený udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace; (ii) právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci; (iii) takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy a/nebo kdy (iv) je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Přidat komentář
Zrušit
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Vyšší moc.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Přidat komentář
Zrušit
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2483 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.