Vytvořte si Smlouvu o odpovědném zástupci na míru

Vzor pro vás připravil(a): Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete provozovat živnost, která vyžaduje, abyste měli odborného zástupce, např. bary, restaurace, řemeslné živnosti.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o odpovědném zástupci

Přidat komentář
Zrušit
TATO SMLOUVA O ODPOVĚDNÉM ZÁSTUPCI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědným zástupcem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Odpovědný zástupce“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Podnikatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Podnikatel“)
Přidat komentář
Zrušit
( Odpovědný zástupce a Podnikatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Způsobilost.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědný zástupce prohlašuje, že je osobou splňující všeobecné podmínky provozování živnosti dle ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „živnostenský zákon“), a zvláštní podmínky provozování živnosti dle ustanovení § 7 ve spojení s ustanovením § 21 živnostenského zákona, a je tak osobou odborně způsobilou pro výkon živnosti „
“ ve smyslu živnostenského zákona a jeho příloh (dále jako „Živnost“).
Přidat komentář
Zrušit
Předmět smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědný zástupce se na základě této Smlouvy zavazuje vykonávat pro Podnikatele činnost odpovědného zástupce pro Živnost podle ustanovení § 11 živnostenského zákona, a stává se tak garantem řádného provozování živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že Odpovědný zástupce bude pro Podnikatele vykonávat činnost podle této Smlouvy
.
Přidat komentář
Zrušit
Podnikatel se zavazuje zaplatit Odpovědnému zástupci za činnost podle této Smlouvy částku
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky.
Přidat komentář
Zrušit
Podnikatel se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část Odpovědnému zástupci
na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
Trvání a ukončení Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
Práva a povinnosti Odpovědného zástupce.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědný zástupce je povinen vykonávat činnost podle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy.
Přidat komentář
Zrušit
Podnikatel je povinen do
předat Odpovědnému zástupci veškeré doklady, podklady a dokumentaci týkající se jeho činnosti, které jsou potřebné k tomu, aby mohl Odpovědný zástupce provádět činnost podle této Smlouvy s náležitou péčí a odborností.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědný zástupce neodpovídá ani neručí za závazky Podnikatele.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědnost za škodu.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědný zástupce má odpovídat za škodu, kterou způsobí Podnikateli
Jak bude Odpovědný zástupce odpovídat za škodu?
Odpovědný zástupce plně odpovídá Podnikateli za jakoukoliv škodu způsobenou Odpovědným zástupcem Podnikateli jakýmkoliv porušením povinnosti Odpovědného zástupce uvedené v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Důvěrnost.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědný zástupce se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Přidat komentář
Zrušit
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Přidat komentář
Zrušit
databázi zákazníků Podnikatele ani kontakty na ně,
Přidat komentář
Zrušit
cenovou politiku Podnikatele,
Přidat komentář
Zrušit
marketingovou strategii Podnikatele,
Přidat komentář
Zrušit
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Podnikatele,
Přidat komentář
Zrušit
způsob fungování podniku (závodu) Podnikatele,
Přidat komentář
Zrušit
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Podnikatele
Přidat komentář
Zrušit
(dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce _____ této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Přidat komentář
Zrušit
Podnikatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Přidat komentář
Zrušit
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Přidat komentář
Zrušit
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Přidat komentář
Zrušit
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Přidat komentář
Zrušit
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědný zástupce bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Podnikatele.
Přidat komentář
Zrušit
Vyšší moc.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Přidat komentář
Zrušit
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.