Vytvořte si Smlouvu o pořízení a užití fotografie (Model Release)

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Tato smlouva se používá mezi fotografem a fotografovanou osobou. Na jejím základě jsou upravena vzájemná práva a povinnosti stran, způsob užití fotografií a podobně.

Smlouva o pořízení a užití fotografie

TATO SMLOUVA O POŘÍZENÍ A UŽITÍ FOTOGRAFIE, JINAK TÉŽ „MODEL RELEASE“ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ smluvní strany:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Fotograf“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ smluvní strany:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Model“)
Přidat komentář
Zrušit
(Fotograf a Model dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Úvodní ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
Modelem“ podle této smlouvy může být pouze člověk.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě termín „Fotografie“ znamená jakoukoliv podobiznu, obrazový snímek, obrazový záznam, který zobrazuje Modela nebo jeho část, kterou zachytí „Fotograf“. To platí bez ohledu na formu uložení nebo použitou techniku zachycení, včetně reprodukce takových záznamů. Součástí Fotografie mohou být dále věci vlastněné Modelem či s ním všeobecně spojované. Fotografie může být dále upravena, retušována, doplněna o textové části či jinak upravena. O konečné úpravě fotografií rozhoduje Fotograf.
Přidat komentář
Zrušit
Pro účely této smlouvy se za „Fotografa“ považuje též jakákoliv další osoba najatá Fotografem za účelem splnění povinností podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Fotograf má v úmyslu zachytit a užívat pro své účely a pro účely dále stanovené touto Smlouvu Fotografie a případně umožnit dalším třetím osobám jejich další užití.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s pořízením a následným užíváním Fotografií.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany prohlašují, že Model
fotografován Fotografem dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Fotografie jsou typu / druhu:
.
Přidat komentář
Zrušit
Model výslovně prohlašuje, že s pořízením Fotografií a následným užíváním Fotografií Fotografem za podmínek této Smlouvy souhlasí.
Přidat komentář
Zrušit
Pouze s výhradou omezení použití uvedených v odstavci _____ této Smlouvy poskytuje Model Fotografovi povolení k pořízení a užití Fotografií, které je:
Přidat komentář
Zrušit
rozsahem časově
;
Přidat komentář
Zrušit
rozsahem místně
;
Přidat komentář
Zrušit
obsahově neomezené.
Přidat komentář
Zrušit
Povolení k pořízení a užití fotografií je uděleno k následujícím účelům:
Přidat komentář
Zrušit
k vlastní prezentaci Fotografa v síti Internet, v audiovizuálních dílech, ve filmu, v televizi, v časopisech, knihách a dalším tisku;
Přidat komentář
Zrušit
komerčním/reklamním/obchodním účelům;
Přidat komentář
Zrušit
publikačním/ilustračním účelům;
Přidat komentář
Zrušit
uměleckým/výstavním účelům (např. prodej uměleckých děl, realizace výstav);
Přidat komentář
Zrušit
k použití v audiovizuálním médiu (např. v televizi, ve filmu, na internetu);
Přidat komentář
Zrušit
ke všem účelům, pro které příslušná ustanovení právních předpisů nevyžadují souhlas Modela s užitím Fotografií;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Fotograf je oprávněn Fotografie zpracovávat a provádět jejich úpravy (např. retuše, ořezy, změny barevnosti) nebo Fotografie zapracovat do jiného díla (např. fotomontáže).
Přidat komentář
Zrušit
Fotograf je oprávněn Fotografie užít ve formě elektronické i na médiích papírových či jiných i v současné době neznámých.
Přidat komentář
Zrušit
Model
právo užít Fotografie pro osobní potřebu.
Přidat komentář
Zrušit
Model
užít Fotografie k vlastní prezentaci. Model ale není oprávněn převést právo užít Fotografie na třetí osobu bez písemného souhlasu Fotografa.
Přidat komentář
Zrušit
Fotograf poskytne Modelovi Fotografie elektronicky. Fotograf je oprávněn označit Fotografie vodoznakem, na kterém bude označení Fotografa. V případě žádosti o předání fotografií v tištěné formě má Fotograf právo žádat složení zálohy na úhradu předpokládaných nákladů na tisk Fotografií včetně souvisejících prací.
Přidat komentář
Zrušit
Model se trvale a v plném rozsahu zříká nároků na další plnění z případného užití Fotografií.
Přidat komentář
Zrušit
Model bere na vědomí, že může souhlas s užitím Fotografií později odvolat. V takovém případě ale bere Model rovněž na vědomí, že není vyloučena jeho odpovědnost za vznik povinnosti k náhradě způsobené škody, kterou způsobí porušením své smluvní povinnosti.
Toto právo a povinnst vyplývá ze zákona. 

Švestka, Jiří a kol.: Občanský zákoník I, II, 2. vydání, komentář, C. H. Beck 2009, § 12 odst. 1 OZ, str. 165. 

Přidat komentář
Zrušit
Omezení použití
Přidat komentář
Zrušit
Fotografie mohou být Fotografem nebo třetí osobou upraveny a užity jen za předpokladu, že nepoškodí důstojnost a dobré občanské či profesní jméno Modela.
Přidat komentář
Zrušit
Model je oprávněn (ve smyslu čl. _____a _____) užít Fotografie jen s plným označením jména Fotografa, a to po závěrečných úpravách provedených Fotografem.
Přidat komentář
Zrušit
U veřejného publikování fotografie Modelem musí být uvedeny internetové stránky Fotografa
a jméno Fotografa
.
Přidat komentář
Zrušit
Autorská práva
Přidat komentář
Zrušit
Autorem Fotografií je Fotograf. Ten je také jediným a výlučným vykonavatelem osobních a majetkových práv k fotografiím dle autorského zákona a dle občanského zákoníku.
Přidat komentář
Zrušit
Zaznamenal-li nebo zaznamená-li Fotograf na Fotografii jakýkoliv umělecký výkon Modela, který je chráněn ustanoveními autorského zákona, Model mu tímto uděluje oprávnění tento umělecký výkon zaznamenaný ve formě podle této Smlouvy neomezeně a opakovaně užívat ve smyslu § 71 autorského zákona.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna
Přidat komentář
Zrušit
Bude sjednána odměna?
Model nemá nárok na finanční či jiná plnění za pořízení a užití Fotografií Fotografem.
Přidat komentář
Zrušit
Fotograf nemá nárok na finanční či jiná plnění za užití Fotografií Fotografovaným.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se dohodly, že Model
právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním zaznamenaného uměleckého výkonu ve smyslu čl. _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.