Vytvořte si Smlouvu o postoupení pohledávky

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete na třetí osobu převést své pohledávky za dlužníkem.
  • Zákonnou úpravu naleznete zde.

Smlouva o postoupení pohledávky

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY/SOUBORU POHLEDÁVEK (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Postupitelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Postupitel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Postupníkem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Postupník“)
Přidat komentář
Zrušit
(Postupitel a Postupník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení
Pokud převádíte velké množství pohledávek, je vhodné zvolit možnost „Přiložím jejich seznam do přílohy smlouvy“.
Přidat komentář
Zrušit
Kde chcete pohledávky specifikovat?
Pokud převádíte velké množství pohledávek, je vhodné zvolit možnost „Přiložím jejich seznam do přílohy smlouvy“.
Postupitel prohlašuje, že:
Přidat komentář
Zrušit
má za dlužníkem –
, nar.
, bytem
. Pohledávka vznikla z titulu
. Splatnost pohledávky je
. Výše pohledávky činí částku
+ slovy
. Pohledávka
zajištěna, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
dále jen „Předmět postoupení.
Přidat komentář
Zrušit
Postupitel dále prohlašuje, že:
Přidat komentář
Zrušit
předmět postoupení ve smyslu předešlého odstavce není zatížen zástavním nebo jiným právem ve prospěch třetích osob,
Přidat komentář
Zrušit
postoupení pohledávky nebrání žádné omezení nebo jiná okolnost, je tedy oprávněn neomezeně disponovat s Předmětem postoupení a tento Předmět postoupení nebyl jakýmkoliv způsobem již postoupen a že neexistují a nebudou existovat žádné započitatelné protipohledávky dlužníka či třetích osob,
Přidat komentář
Zrušit
postoupení pohledávky není vyloučeno ust. § 1881 občanského zákoníku, protože Pohledávka je zcizitelná, postoupení nevylučuje ujednání dlužníka a věřitele (Postupitele), nejedná se o pohledávku, která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil;
Přidat komentář
Zrušit
je-li třeba souhlasu soudu k postoupení pohledávky ve smyslu zvláštního zákona (např. zákon o konkurzu a vyrovnání, insolvenční zákon), postupitel prohlašuje, že je oprávněn postoupit tuto pohledávku postupníkovi mimo dražbu na základě souhlasu soudu uděleného na základě tohoto zvláštního zákona.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Je pohledávka postoupena bezúplatně?
Postupitel postupuje Postupníkovi pohledávku s příslušenstvím ve smyslu čl. 1 této Smlouvy jako Předmět postoupení. Postupník tento Předmět postoupení přijímá a zavazuje se za Předmět postoupení zaplatit Postupiteli částku
+ slovy
(dále jen „Cena“).
Přidat komentář
Zrušit
Na Postupníka přechází i veškeré příslušenství a všechna práva s Předmětem postoupení spojená, včetně případného zajištění.
Přidat komentář
Zrušit
Strany berou na vědomí, že podle § 1885 občanského zákoníku byla-li pohledávka postoupena za úplatu, odpovídá Postupitel Postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a ručí za její dobytnost. To neplatí, pokud Postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná. Postupitel neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po postoupení buď náhodou, anebo nedopatřením Postupníka. Nedopatření lze Postupníku přičíst zejména tehdy, pokud nevymáhá pohledávku bez zbytečného odkladu poté, co se stala splatnou nebo odloží-li splatnost pohledávky.
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
Cena má být zaplacena
Postupník se zavazuje zaplatit Postupiteli Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
Cena je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení od smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Postupník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. _____ této Smlouvy ukáže nepravdivým.
Přidat komentář
Zrušit
Postupitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny déle než
kalendářních dní.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny, se zavazuje Postupiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši
% denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se některé z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. _____ této Smlouvy ukáže býti nepravdivým, je Postupitel povinen uhradit Postupníkovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
, a to za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
Zvláštní ujednání
Přidat komentář
Zrušit
Postupitel se zavazuje vyrozumět dlužníka o postoupení Pohledávky nejpozději do
dnů od podpisu Smlouvy. Dokud Postupitel dlužníka nevyrozumí nebo dokud Postupník postoupení Pohledávky dlužníku neprokáže, může se dlužník své povinnosti zprostit tím, že splní Postupiteli nebo se s ním nějak vyrovná.
Přidat komentář
Zrušit
Postoupení pohledávky nemá účinky vůči osobě, která dluh zajistila zástavním právem, ručením nebo jinak, dokud jí Postupitel o postoupení pohledávky nevyrozumí nebo dokud jí Postupník postoupení pohledávky neprokáže.
Přidat komentář
Zrušit
Postupník bere na vědomí, že:
Přidat komentář
Zrušit
dlužníku zůstávají i po postoupení zachovány námitky proti pohledávce, které měl v době postoupení.
Přidat komentář
Zrušit
své vzájemné pohledávky vůči Postupiteli může dlužník namítat i vůči Postupníkovi, i když v době postoupení ještě nebyly splatné; musí však své pohledávky Postupníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o postoupení dozvěděl.
Přidat komentář
Zrušit
Oznámení o postoupení pohledávky a návrh na vstup Postupníka do souvisejících řízení zašle po podpisu smlouvy
.
Přidat komentář
Zrušit
Postupitel vydá Postupníkovi při podpisu této Smlouvy potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. V případě potřeby se Postupitel zavazuje poskytnout Postupníkovi další vyžádané doklady a informace, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti Postupníka.
Přidat komentář
Zrušit
Jestliže bude Předmět postoupení nebo jeho část zaplacena po uzavření této smlouvy Postupiteli, Postupitel se zavazuje zaplacenou částku uhradit Postupníkovi do 10 dnů od jejího přijetí.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1879 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.