Vytvořte si Smlouvu o zápůjčce na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář s.r.o.

Instrukce

  • Použijte, pokud si půjčujete peníze nebo někomu poskytujete peněžitou půjčku.
  • Pokud půjčujete nějakou věc (např. vozidlo), a ne peníze, použijte Smlouvu o výpůjčce.
  • Pokud už jste někomu půjčili peníze, ale dlužník nezaplatil včas, můžete použít Uznání dluhu se splátkovým kalendářem
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o zápůjčce

TATO SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Zapůjčitelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zapůjčitel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Vydlužitelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Vydlužitel“)
Přidat komentář
Zrušit
( Zapůjčitel a Vydlužitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Předmět smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete, aby další osoba ručila za splacení Zápůjčky?
Zapůjčitel tímto zapůjčuje Vydlužiteli částku
+ slovy
(dále jako „Zápůjčka“) a Vydlužitel Zápůjčku přijímá a zavazuje se Zapůjčiteli Zápůjčku vrátit, a to vše za podmínek této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany vyslovují tímto svůj souhlas s ručením Ručitele (jak je definován pod touto Smlouvou) podle ručitelského prohlášení uvedeného pod touto Smlouvou.
Přidat komentář
Zrušit
Předání Zápůjčky.
Přidat komentář
Zrušit
Zapůjčitel se zavazuje poskytnout Vydlužiteli Zápůjčku
, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
Převzetí Zápůjčky Vydlužitelem stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Účel.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že Zapůjčitel poskytuje Zápůjčku Vydlužiteli
.
Přidat komentář
Zrušit
Úroky.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany sjednávají Zápůjčku
.
Přidat komentář
Zrušit
Vrácení Zápůjčky.
Přidat komentář
Zrušit
Zápůjčka má být vrácena
Vyberte jednu z možností.
Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku nejpozději do
na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
O vrácení Zápůjčky bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující vrácení Zápůjčky.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Vydlužitel dostane do prodlení s vrácením Zápůjčky podle odst. _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Zápůjčky.
Přidat komentář
Zrušit
Zajištění směnkou.
Přidat komentář
Zrušit
Vydlužitel spolu s uzavřením této Smlouvy (tj. v den uzavření této Smlouvy) vystavil směnku vlastní na řad Zapůjčitele, s místem placení
, s avalem za Vydlužitele, kterým je Ručitel, s doložkou „bez protestu“, ve které není ke dni uzavření této Smlouvy doplněno datum splatnosti směnky a směnečná suma (dále též jako „blankosměnka“). Pro vyloučení veškerých pochybností se pro účely této smlouvy rozumí blankosměnkou i směnka úplná, která vznikne po doplnění chybějících údajů.
Přidat komentář
Zrušit
Vydlužitel vystavil blankosměnku k zajištění řádného a včasného plnění své povinnosti uvedené v odstavci _____ (způsobem uvedeným v článku _____ ) a v článku _____ této Smlouvy (dále společně jako „zajištěné pohledávky“).
Přidat komentář
Zrušit
Vydlužitel uděluje Zapůjčiteli neodvolatelné vyplňovací právo směnečné, které Věřitele opravňuje k tomu, aby pravdivě doplnil na blankosměnce chybějící náležitosti, tj. datum splatnosti směnky a směnečnou sumu, a učinil tak z blankosměnky směnku úplnou (dále též jako „vyplňovací právo“).
Přidat komentář
Zrušit
Zapůjčitel je oprávněn využít svého vyplňovacího práva v případě, že Vydlužitel bude v prodlení s plněním zajištěných pohledávek nebo jakékoliv jejich části, a je povinen vyplnit dané údaje pravdivě.
Přidat komentář
Zrušit
Zapůjčitel je oprávněn započíst plnění z blankosměnky proti zajištěným pohledávkám nebo kterékoliv jejich části.
Přidat komentář
Zrušit
Zapůjčitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že při uzavření této smlouvy převzal jeden originál blankosměnky. Zapůjčitel je povinen vrátit blankosměnku Vydlužiteli poté, co bude celá Zápůjčka vč. příslušenství uhrazena.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Ručitelské prohlášení
Přidat komentář
Zrušit
, datum narození
, bytem
(dále jako „Ručitel“) závazně prohlašuje Zapůjčiteli, že jestliže Vydlužitel nesplní svou povinnost specifikovanou v odst. _____ výše uvedené Smlouvy (tedy povinnost vrátit Zápůjčku Věřiteli) a v článku _____ výše uvedené Smlouvy (tj. zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu), pak Ručitel bezpodmínečně a v plné výši uspokojí Zapůjčitele, tedy uhradí (splní) každý výše specifikovaný peněžitý závazek Dlužníka vyplývající ze Smlouvy, a to včetně jeho příslušenství (vznikne-li), s jehož zaplacením se Vydlužitel ocitne v prodlení, a to nejpozději do
dnů od doručení písemné výzvy Zapůjčitele.
Přidat komentář
Zrušit
Toto prohlášení je ručitelským prohlášením podle § 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol?
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení (kvitanci)?
Přidat komentář
Zrušit

Směnka vlastní

Místo a datum vystavení: V
dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Za tuto směnku zaplatím dne _____________________________
Přidat komentář
Zrušit
Komu:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště: _____
Přidat komentář
Zrušit
částku __________________ Kč, slovy:
Přidat komentář
Zrušit
Na řad, bez protestu.
Přidat komentář
Zrušit
Splatno (místo placení) v _____.
Přidat komentář
Zrušit
Výstavce:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště: _____
Přidat komentář
Zrušit
______________________.
Přidat komentář
Zrušit
Jako rukojmí (aval):
Přidat komentář
Zrušit
______________________.
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.