Vytvořte si Zástavní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář s.r.o.

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete zajistit své peněžité i nepeněžité pohledávky.
  • Pokud dlužník nebude plnit, máte právo zástavu prodat.
  • Další možností, jak posílit své postavení vůči dlužníkovi, je Uznání dluhu.
  • Pokud chcete pohledávku soudně vymáhat, odešlete Předžalobní upomínku a následně podejte Návrh na vydání platebního rozkazu.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Zástavní smlouva

Přidat komentář
Zrušit
TATO ZÁSTAVNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Dlužníkem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Dlužník“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Věřitelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Věřitel“)
Přidat komentář
Zrušit
( Dlužník a Věřitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
.
Přidat komentář
Zrušit
Chci zastavit
Nemovistostí je:
Přidat komentář
Zrušit
Definice.
Přidat komentář
Zrušit
Chci zastavit
V této Smlouvě „Zástava“ znamená.
Přidat komentář
Zrušit
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Přidat komentář
Zrušit
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Přidat komentář
Zrušit
Zástava je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Dluh “ znamená povinnost Dlužníka
, a to do
, který vyplývá ze
ze dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
Dlužník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zástavy a má právo zřídit touto Smlouvou zástavní právo k Zástavě.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany touto Smlouvou zřizují k Zástavě zástavní právo ve prospěch Věřitele, a to k zajištění řádného a včasného splnění Dluhu.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že zástavní právo podle této Smlouvy zajišťuje i smluvní pokutu vztahující se k Dluhu.
Přidat komentář
Zrušit
Nesplní-li Dlužník Dluh řádně a včas, má Věřitel právo uspokojit se z výtěžku zpeněžení Zástavy do výše Dluhu s příslušenstvím a smluvní pokutou vztahující se k Dluhu ke dni zpeněžení Zástavy.
Přidat komentář
Zrušit
Dlužník je povinen zdržet se všeho, čím se Zástava zhoršuje na úkor Věřitele.
Přidat komentář
Zrušit
Zpeněžení Zástavy.
Přidat komentář
Zrušit
Věřitel má právo Zástavu zpeněžit
Přidat komentář
Zrušit
Věřitel může Zástavu zpeněžit nejdříve po uplynutí
dnů poté, co započetí výkonu zástavního práva Dlužníkovi oznámil.
Přidat komentář
Zrušit
Katastr nemovitostí.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že zástavní právo k Zástavě vzniká až vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Přidat komentář
Zrušit
Návrh na vklad zástavního práva k Zástavě podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí splněny. Správní poplatek za podání návrhu na vklad zástavního práva k Zástavě podle této Smlouvy do katastru nemovitostí hradí
.
Přidat komentář
Zrušit
Zánik zástavního práva.
Přidat komentář
Zrušit
Zanikne-li Dluh, zanikne i zástavní právo podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1309 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k zástavě?
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o splnění dluhu (kvitanci)?
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.