Vytvořte si Stanovy bytového družstva

Vzor pro vás připravil(a): Ilona Černochová, Realitní advokáti s.r.o.

Instrukce

  • Použijte, pokud zakládáte bytové družstvo nebo se chcete inspirovat při změně stávajících stanov.
  • Při založení bytového družstva je nutno vyhotovit notářský zápis.
  • Právní úprava založení bytového družstva je obsažena v § 555 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Stanovy bytového družstva

Část první - základní ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
Firma a sídlo družstva

název

Přidat komentář
Zrušit
Firma zní:
Přidat komentář
Zrušit
Sídlo družstva:
Přidat komentář
Zrušit
Identifikační číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Účel a založení družstva
Přidat komentář
Zrušit
Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.
Přidat komentář
Zrušit
Družstvo vzniká dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku vedeného
soudem v
Přidat komentář
Zrušit
Družstvo je založeno na dobu neurčitou.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět činnosti družstva
Přidat komentář
Zrušit
Předmětem činnosti družstva je zajišťování bytových potřeb jeho členů.
Přidat komentář
Zrušit
Družstvo je oprávněno na základě příslušného živnostenského oprávnění provádět i další, vedlejší činnost, např.
Přidat komentář
Zrušit
Právní postavení družstva
Přidat komentář
Zrušit
Družstvo je obchodní korporací ve smyslu § 1 odst. 1, 3 ZOK.
Přidat komentář
Zrušit
Družstvo za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky a dluhy družstva.
Přidat komentář
Zrušit
Základní kapitál družstva
Přidat komentář
Zrušit
Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech členských vkladů všech členů družstva.
Přidat komentář
Zrušit
Členská schůze může rozhodnout o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.
Přidat komentář
Zrušit
Část druhá - Členství v družstvu
Přidat komentář
Zrušit
Vznik členství
Přidat komentář
Zrušit
Mohou být členy družstva i právnické osoby?
Členy družstva mohou být jak osoby fyzické, tak i právnické.
Přidat komentář
Zrušit
Při zakládání družstva se stává dnem vzniku družstva členem družstva uchazeč o členství v družstvu, který se zúčastnil ustavující schůze družstva, jestliže zároveň splnil tyto podmínky:
Přidat komentář
Zrušit
podal písemnou přihlášku za člena družstva nejpozději na ustavující schůzi družstva,
Přidat komentář
Zrušit
zavázal se k úhradě základního členského vkladu ve výši stanovené ustavující schůzí družstva,
Přidat komentář
Zrušit
zavázal se na ustavující schůzi družstva k plnění dalších povinností člena družstva určených zákonem, těmito stanovami a usneseními jednotlivých členských schůzí.
Přidat komentář
Zrušit
Za trvání družstva vzniká členství v družstvu:
Přidat komentář
Zrušit
přijetím za člena družstva na základě písemné členské přihlášky, přičemž: a) o přijetí za člena družstva rozhoduje
družstva, b) členství vzniká až zaplacením základního členského vkladu a zápisného dle čl. XI těchto stanov na bankovní účet družstva,
Přidat komentář
Zrušit
převodem nebo přechodem družstevního podílu.
Přidat komentář
Zrušit
Členská přihláška musí mít písemnou formu a musí obsahovat:
Přidat komentář
Zrušit
označení, že jde o přihlášku do družstva,
Přidat komentář
Zrušit
označení přihlašované osoby, tj. jméno, příjmení, datum narození a bydliště nebo firmu, sídlo a IČ právnické osoby,
Přidat komentář
Zrušit
datum sepsání přihlášky,
Přidat komentář
Zrušit
podpis přihlašované fyzické osoby nebo osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za přihlašovanou právnickou osobu
Přidat komentář
Zrušit
Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i jejich společné členství v družstvu. Z tohoto členství jsou manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Společní členové mají při hlasování jeden hlas.
Přidat komentář
Zrušit
Převod a přechod členství
Přidat komentář
Zrušit
Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu družstevního podílu příslušnému družstvu.
Přidat komentář
Zrušit
Smrtí člena družstva přecházejí jeho členská práva a povinnosti na dědice na základě pravomocného usnesení o projednání dědictví.
Přidat komentář
Zrušit
Zánik členství
Přidat komentář
Zrušit
Členství v družstvu zaniká:
Přidat komentář
Zrušit
písemnou dohodou mezi družstvem a členem družstva,
Přidat komentář
Zrušit
vystoupením člena družstva,
Přidat komentář
Zrušit
vyloučením člena družstva; člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti, či jde-li o osobu, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členům družstva. O vyloučení rozhoduje
Přidat komentář
Zrušit
smrtí člena družstva - fyzické osoby,
Přidat komentář
Zrušit
vstupem do likvidace, prohlášením konkurzu nebo zánikem právnické osoby,
Přidat komentář
Zrušit
prohlášením konkurzu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce,
Přidat komentář
Zrušit
převodem či přechodem družstevního podílu,
Přidat komentář
Zrušit
zánikem družstva bez právního nástupce,
Přidat komentář
Zrušit
jiným způsobem stanoveným zákonem.
Přidat komentář
Zrušit
Společné členství manželů v družstvu zaniká:
Přidat komentář
Zrušit
smrtí jednoho z manželů,
Přidat komentář
Zrušit
dohodou rozvedených manželů o úpravě práv bydlení po rozvodu manželství,
Přidat komentář
Zrušit
vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
Přidat komentář
Zrušit
zrušením společného jmění manželů na základě pravomocného rozhodnutí soudu,
Přidat komentář
Zrušit
smrtí jednoho z bývalých manželů,
Přidat komentář
Zrušit
v případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela,
Přidat komentář
Zrušit
jiným způsobem stanoveným zákonem.
Přidat komentář
Zrušit
Evidence členů
Přidat komentář
Zrušit
Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě firmy nebo názvu a sídla právnické osoby také jméno a bydliště fyzické osoby jako člena i výše jejího členského vkladu a výše, v níž byl splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Družstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu.
Přidat komentář
Zrušit
Člen družstva je povinen písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena.
Přidat komentář
Zrušit
Práva a povinnosti členů družstva
Přidat komentář
Zrušit
Člen družstva je povinen:
Přidat komentář
Zrušit
dodržovat a řídit se stanovami družstva a rozhodnutími členské schůze a ostatních orgánů družstva,
Přidat komentář
Zrušit
splatit členské vklady dle těchto stanov a rozhodnutí členské schůze družstva,
Přidat komentář
Zrušit
platit řádně a ve stanovených lhůtách úhrady za užívání bytu včetně úhrad na zajištění chodu společných částí domu (platby na opravy a údržbu společných částí domu), jakož i úhrady za služby spojené s užíváním bytů a plnit další podmínky nájemní smlouvy. Při porušení této povinnosti může být člen družstva vyloučen,
Přidat komentář
Zrušit
dodržovat domovní řád, provozní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu a dbát, aby on i další osoby užívající byt plně respektovali práva ostatních nájemců v objektech ve vlastnictví družstva,
Přidat komentář
Zrušit
usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v činnosti družstva,
Přidat komentář
Zrušit
pokud dá svůj byt do podnájmu, přenést odpovídající část svých povinností z těchto stanov, domovního řádu a jiných řídících aktů družstva a z nájemní smlouvy na podnájemce,
Přidat komentář
Zrušit
oznamovat družstvu ve lhůtě
veškeré změny týkající se člena a ostatních osob užívajících s ním byt, které jsou podstatné pro vedení členské a ostatní evidence a pro zúčtování služeb,
Přidat komentář
Zrušit
umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu užívaného bytu a stavu veškerých měřidel,
Přidat komentář
Zrušit
hradit příspěvky na správu družstva a poplatky za úkony ve výši navržené představenstvem a schválené členskou schůzí,
Přidat komentář
Zrušit
provedení veškerých stavebních činností a oprav v bytě, vyjma drobných oprav a běžné údržby bytu,
Přidat komentář
Zrušit
provádět stavební činnosti a opravy v bytě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), dalšími právními předpisy a příslušnými správními povoleními,
Přidat komentář
Zrušit
zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními členy družstva.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Člen družstva má zejména tato práva:
Přidat komentář
Zrušit
účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze a veškeré další činnosti, která není vyhrazena voleným orgánům družstva,
Přidat komentář
Zrušit
podílet se na řízení družstva,
Přidat komentář
Zrušit
nahlédnout do řádné i mimořádné účetní závěrky a do výroční zprávy družstva,
Přidat komentář
Zrušit
vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku a jeho orgánů,
Přidat komentář
Zrušit
uzavřít s družstvem smlouvu o nájmu družstevního bytu,
Přidat komentář
Zrušit
volit a být volen do orgánů družstva, splňuje-li podmínky stanovené zákonem a stanovami,
Přidat komentář
Zrušit
právo na informace o činnosti orgánů družstva,
Přidat komentář
Zrušit
být seznámen obvyklým způsobem s ročním vyúčtováním zaplacených úhrad za užívání bytu a poskytovaných služeb spojených s jejich užíváním,
Přidat komentář
Zrušit
právo navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami. Návrh může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, které usnesení přijalo, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od data konání schůze,
Přidat komentář
Zrušit
další práva, vyplývající z příslušných ustanovení stanov družstva a příslušných právních předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Družstvo má vůči členovi povinnost naplňovat jeho práva podle těchto stanov a současně má právo požadovat po členech plnění jejich povinností vůči družstvu.
Přidat komentář
Zrušit
Členský vklad
Přidat komentář
Zrušit
Výše základního členského vkladu činí
+ slovy
a je pro všechny členy bytového družstva stejný.
Přidat komentář
Zrušit
Spolu s úhradou základního členského vkladu má žádající/přistupující člen povinnost uhradit zápisné ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Základní členský vklad a zápisné musí být splaceny žadatelem o členství v družstvu nejpozději ke dni podání přihlášky převodem na bankovní účet družstva. Základní členský vklad je peněžitý.
Přidat komentář
Zrušit
Další členský vklad
Přidat komentář
Zrušit
Další členský vklad představuje vklad člena do družstva na pořízení družstevního bytového domu a pozemku nebo na financování stavebního a technického zhodnocení domu. Členové družstva jsou povinni zaplatit další členský vklad, který je určen výhradně na záležitosti uvedené v tomto odstavci.
Přidat komentář
Zrušit
Výši a termín splacení dalšího členského vkladu jednotlivých členů stanoví členská schůze. Další členský vklad může být pouze peněžitý.
Přidat komentář
Zrušit
O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu bude mezi družstvem a členem uzavřena písemná smlouva.
Přidat komentář
Zrušit
Další členský vklad lze vypořádat pouze při zániku členství v družstvu v rámci vypořádacího podílu.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Družstevní podíl
Přidat komentář
Zrušit
Podíl představuje účast člena v družstvu a práva a povinnosti plynoucí z členství v družstvu, zejména právo nájmu družstevního bytu. Každý člen může mít pouze jeden podíl.
Přidat komentář
Zrušit
Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje s výjimkou družstevního podílu ve společném jmění manželů a rodinných příslušníků v přímé linii.
Přidat komentář
Zrušit
Člen může svůj podíl v družstvu zastavit pouze pro pořízení tohoto družstevního podílu a se souhlasem
bytového družstva.
Přidat komentář
Zrušit
Člen družstva je oprávněn převést svůj družstevní podíl na osobu, která splňuje podmínky vzniku členství podle těchto stanov. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu nebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s ním spojených, včetně dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisí s užíváním družstevního bytu nebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.
Přidat komentář
Zrušit
Vypořádací podíl
Přidat komentář
Zrušit
Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven výši splněného členského vkladu ke dni zániku členství.
Přidat komentář
Zrušit
Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, a to za podmínky vyklizení a řádného předání bytu, k němuž měl bývalý člen právo nájmu.
Přidat komentář
Zrušit
Zánikem členství v důsledku převodu členských práv a povinností nebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu či výměny bytu vypořádají mezi sebou.
Přidat komentář
Zrušit
Část třetí - Nájem bytu
Přidat komentář
Zrušit
Nájemní smlouva
Přidat komentář
Zrušit
Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (jako pronajímatel) přenechává svému členovi (jako nájemci) do užívání družstevní byt.
Přidat komentář
Zrušit
Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy:
Přidat komentář
Zrušit
na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu, vydaného příslušným orgánem družstva,
Přidat komentář
Zrušit
převodem členských práv a povinností nebo převodem části členských práv a povinností,
Přidat komentář
Zrušit
přechodem družstevního podílu.
Přidat komentář
Zrušit
Není-li doba nájmu dohodnuta jinak, platí, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojené s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.
Přidat komentář
Zrušit
Není-li s nájemcem dohodnuto jinak, je družstvo povinno odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemce a osoby žijící s ním v domácnosti jsou povinni chovat se tak, aby zajišťovali nerušený výkon práv nájmu ostatních osob v domě.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemce je povinen hradit veškerou běžnou údržbu a drobné opravy bytu související s jeho užíváním. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím vyzvání člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedlo instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo bydlí v bytě nájemce. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu vynaložených nákladů.
Přidat komentář
Zrušit
Družstvo se zavazuje zajistit členovi družstva plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.
Přidat komentář
Zrušit
Pokud je stejná záležitost upravena v nájemní smlouvě a stanovách družstva odlišně, má přednost ustanovení stanov.
Přidat komentář
Zrušit
Na práva a povinnosti plynoucí z nájmu bytu, která nejsou upravena stanovami ani nájemní smlouvou, se použijí ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu.
Přidat komentář
Zrušit
Zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu. Vrácení členského podílu se může člen domáhat teprve po vystěhování z bytu, a to ve lhůtě
Přidat komentář
Zrušit
Nájemné
Přidat komentář
Zrušit
Člen družstva - nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu ve výši skutečných nákladů družstva vynaložených na jeho provoz a správu.
Přidat komentář
Zrušit
Do výše nájemného je zahrnuto zejména:
Přidat komentář
Zrušit
náklady na opravy a údržbu bytů a domu a jeho příslušenství a výdaje na technické zhodnocení domu,
Přidat komentář
Zrušit
náklady na správu družstva a domu,
Přidat komentář
Zrušit
náklady na pojištění domu,
Přidat komentář
Zrušit
náklady spojené s užíváním pozemku věcně příslušejícího k domu.
Přidat komentář
Zrušit
Součástí nájemného je také částka určená na opravy a údržbu společných částí domu. Její výši stanoví členská schůze v souladu s předpokládanou mírou postupného opotřebení družstevního domu. Členská schůze může rozhodnout o povinnosti uhradit jednorázový příspěvek na konkrétně určenou opravu nebo investici.
Přidat komentář
Zrušit
Záloha na nájemné se platí měsíčně, a to nejpozději do 25. (dvacátého pátého) dne kalendářního měsíce, za který se platí nájemné. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady vynaloženými družstvem na provoz a správu bytu za kalendářní rok vyúčtuje družstvo se členem nejpozději v termínu dle platných předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájem bytu
Přidat komentář
Zrušit
Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem
Přidat komentář
Zrušit
Část čtvrtá - Orgány bytového družstva
Přidat komentář
Zrušit
Statutárním orgánem bude předseda, či představenstvo?
Přidat komentář
Zrušit
Obecné ustanovení o orgánech družstva
Přidat komentář
Zrušit
Bude zřízena kontrolní komise?
Orgány bytového družstva jsou: a) členská schůze družstva, b) předseda družstva c) kontrolní komise
Přidat komentář
Zrušit
a kontrolní komise družstva jsou volenými orgány družstva. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise.
Přidat komentář
Zrušit
Členem volených orgánů družstva může být jen osoba, která je členem družstva, je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Funkční období volených členů orgánů družstva je
roky/let. Členové družstva mohou být voleni do orgánů družstva opětovně.
Přidat komentář
Zrušit
Členská schůze
Přidat komentář
Zrušit
Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Do působnosti členské schůze patří zejména:
Přidat komentář
Zrušit
přijímat a měnit stanovy,
Přidat komentář
Zrušit
volit a odvolávat předsedu nebo kontrolní komise
Přidat komentář
Zrušit
rozhodovat o přijetí za člena družstva, včetně jeho příslušného výkonu funkce,
Přidat komentář
Zrušit
rozhodovat o vyloučení člena družstva,
Přidat komentář
Zrušit
schvalovat řádnou účetní závěrku,
Přidat komentář
Zrušit
rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
Přidat komentář
Zrušit
rozhodovat o tvorbě a použití fondů družstva,
Přidat komentář
Zrušit
rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
Přidat komentář
Zrušit
rozhodovat o vydání dluhopisů,
Přidat komentář
Zrušit
rozhodovat o zvýšení nebo snížení členských vkladů a o dalších členských vkladech,
Přidat komentář
Zrušit
rozhodovat o přeměně družstva,
Přidat komentář
Zrušit
rozhodovat o zrušení družstva s likvidací,
Přidat komentář
Zrušit
volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,
Přidat komentář
Zrušit
rozhodovat o nájmu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva,
Přidat komentář
Zrušit
rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěří do její působnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Členskou schůzi svolává předseda družstva podle potřeby alespoň jednou ročně formou pozvánky uveřejněné na internetových stránkách družstva, na vývěsce v domě a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně
dnů přede dnem konání členské schůze. Členům, kteří na sebe předali kontakt formou e-mailové adresy, ji zasílá předseda družstva i elektronicky na sdělenou e-mailovou adresu.
Přidat komentář
Zrušit
Jednání členské schůze řídí předseda družstva. O každém průběhu členské schůze se sepisuje zápis, který obsahuje:
Přidat komentář
Zrušit
datum a konání schůze,
Přidat komentář
Zrušit
přijatá rozhodnutí,
Přidat komentář
Zrušit
výsledky hlasování s uvedením hlasů pro, proti a zdržel se hlasování,
Přidat komentář
Zrušit
nepřijaté námitky členů, kteří požádali o zaprotokolování.
Přidat komentář
Zrušit
Přílohu tvoří prezenční listina, pozvánka na členskou schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
Přidat komentář
Zrušit
Člen družstva může podat návrh soudu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, jestliže požádal o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil družstvu do 1 (jednoho) měsíce od konání této schůze. Návrh soudu lze podat jen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky družstvu.
Přidat komentář
Zrušit
Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. K přijetí usnesení je potřeba souhlas většiny přítomných členů, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak.
Přidat komentář
Zrušit
Při hlasování na členské schůzi má každý člen družstva jeden hlas bez ohledu na jeho družstevní podíl. Společní členové družstva mají jeden hlas a hlasují vždy společně, jinak ten společný člen družstva, který se členské schůze účastní.
Přidat komentář
Zrušit
Hlasování
. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze.
Přidat komentář
Zrušit
Předseda družstva
Přidat komentář
Zrušit
Předseda družstva je statutárním orgánem družstva. Přísluší mu vedení družstva, s výjimkou těch rozhodování, která stanovy nebo zákon svěřují do pravomoci jiného orgánu družstva. Předseda je volen členskou schůzí.
Přidat komentář
Zrušit
Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.
Přidat komentář
Zrušit
Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva plní usnesení členské schůze a odpovídá za jejich dodržování.
Přidat komentář
Zrušit
Předsedou družstva byl zvolen
Přidat komentář
Zrušit
Kontrolní komise
Přidat komentář
Zrušit
Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
Přidat komentář
Zrušit
Kontrolní komise má
členů, kteří jsou voleni členskou schůzí výhradně z řad členů družstva.
Přidat komentář
Zrušit
Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak.
Přidat komentář
Zrušit
Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a
Přidat komentář
Zrušit
Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.
Přidat komentář
Zrušit
Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Schůzi svolává a řídí předseda, popřípadě místopředseda kontrolní komise.
Přidat komentář
Zrušit
Část pátá
Přidat komentář
Zrušit
Hospodaření družstva
Přidat komentář
Zrušit
Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet.
Přidat komentář
Zrušit
Předseda družstva
Přidat komentář
Zrušit
je povinen zabezpečit vypracování řádné účetní závěrky a navrhnout i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát,
Přidat komentář
Zrušit
je povinnen vypracovat výroční zprávu o hospodaření družstva, která obsahuje přehled činností v uplynulém období a předpoklady jeho dalšího hospodaření,
Přidat komentář
Zrušit
je povinno vypracovat výroční zprávu o hospodaření spolu s řádnou účetní závěrkou a předložit k projednání a schválení členské schůzi.
Přidat komentář
Zrušit
Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty k nahlédnutí.
Přidat komentář
Zrušit
Část šestá - zánik, zrušení a likvidace družstva
Přidat komentář
Zrušit
Zánik družstva
Přidat komentář
Zrušit
Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
Přidat komentář
Zrušit
Zrušení družstva
Přidat komentář
Zrušit
Družstvo se zrušuje:
Přidat komentář
Zrušit
dobrovolně na základě usnesení členské schůze,
Přidat komentář
Zrušit
zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce je zcela nepostačující,
Přidat komentář
Zrušit
rozhodnutím soudu.
Přidat komentář
Zrušit
O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora. Likvidátor při likvidaci družstva postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.  
Přidat komentář
Zrušit
Část sedmá - Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
Doručování
Přidat komentář
Zrušit
Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu, kterou člen sdělil nebo do místa, které je družstvu známé.
Přidat komentář
Zrušit
Doručení písemnosti doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech stanovených zákonem nebo rozhodnutím členské schůze. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí nebo převzetí odmítne. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při doručování písemnosti funkcionářem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí, při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinnost doručení nastane i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl.
Přidat komentář
Zrušit
Účinnost a změna stanov
Přidat komentář
Zrušit
Tyto stanovy byly přijaty na ustavující členské schůzi družstva konané dne